Uvoz proizvoda od aluminija

U Službenom listu broj L106 od 26. travnja 2018. objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/640 o uvođenju prethodnog nadzora Unije na uvoz određenih proizvoda od aluminija podrijetlom iz određenih trećih zemalja.

Puštanje u slobodni promet u Uniji proizvoda od aluminija iz Priloga I. ove Uredbe uvjetovano je podnošenjem isprave o nadzoru koju izdaje jedno od nadležnih tijela država članica s popisa u Prilogu II. Uredbe.

Sukladno članku 1 Uredbe 2018/640, mjera prethodnog nadzora ne primjenjuje se:
 
  • za pošiljke neto mase do 2500 kg
  • za pošiljke podrijetlom iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna

Početak važenja mjere je od 12.5.2018. a izdavanje nadzorne isprave u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Ministarstva financija Carinske uprave.
 
Obrazac zahtjeva u excel formatu te potpisani obrazac u pdf, jpg, gif ili nekom drugom slikovnom formatu potrebno je dostavi na adresu elektroničke pošte: nadzorneisprave.aluminij@carina.hr
 
Zahtjev mora biti podnesen na razini deseteroznamenkaste tarifne oznake (TARIC oznake) koja postoji i važeća je na datum podnošenja zahtjeva.
Prije unošenja TARIC oznake potrebno je za predmetni proizvod/proizvode od aluminija u TARIC  aplikaciji provjeriti ispravnost razvrstavanja.
 
Uz zahtjev uvoznik mora priložiti:
 
  • komercijalnu ispravu kojom dokazuje namjeru uvoza, npr. kupoprodajni ugovor, predračun, narudžbu, korespondenciju s prodavateljem kojom se potvrđuje narudžba robe (npr. putem elektroničke pošte) i
  • potvrdu o proizvodnji koju je izdao proizvođač aluminija, iz koje je vidljiva vrsta i kemijski sastav robe

Predmetne isprave neophodne su radi provjere ključnih podataka u zahtjevu (KN/TARIC oznake, količine i vrijednosti u eurima) kako bi se izbjegli problemi kod puštanja robe u slobodni promet zbog osporavanja isprave o nadzoru ili njezine neusklađenosti s podacima sadržanim u uvoznoj carinskoj deklaraciji.
 
Slijedom navedenog upozoravamo da će izdavanje isprave o nadzoru biti odbijeno ako zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke ili ako mu nisu priložene prethodno navedene isprave.
 
Svu dokumentaciju koja je dostavljena na adresu elektroničke pošte, potrebno je dostaviti i u papirnatom obliku, poštom ili osobno na adresu:
 
MINISTARSTVO FINANCIJA – CARINSKA UPRAVA
Sektor za carinski sustav
Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku
Alexandera von Humboldta 4a, 10000 Zagreb
 
Isprava o nadzoru izdaje se automatski, bez pristojbi, za bilo koju zahtijevanu količinu, unutar pet radnih dana nakon što bilo koji uvoznik s poslovnim nastanom u Uniji, podnese zahtjev.
 
Prema članku 2 stavak 4 Uredbe 2018/640, isprava o nadzoru koju je izdalo nadležno tijelo bilo koje države članice valjana je na cijelom području Unije.
 
Valjanost isprave o nadzoru je maksimalno četiri mjeseca, a neiskorištene ili djelomično iskorištene isprave o nadzoru mogu s obnoviti na isti rok (članak 2 stavak 6 Uredbe 2018/640).
Ispravu o nadzoru Carinska uprava izdaje u papirnatom obliku i u pravilu dostavlja korisniku poštom.
Izdanu ispravu moguće je, uz prethodni dogovor, preuzeti i osobno na naprijed navedenoj adresi, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 – 15.00 sati.
 
Svi upiti vezani uz postupanje pri uvoz proizvoda od aluminija mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte: nadzorneisprave.aluminij@carina.hr