Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda, za robu Područnog carinskog ureda Zagreb, set posuđa i noževi, 04.-15.01.2019.

1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU- I KRUG

  415-01/19-02/ 4  – POSUĐE I PRIBOR ZA JELO

2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda  održati će se od 04. siječnja 2019. godine do 15. siječnja 2019. do 0920 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb u 0930 sati, soba 222. drugi kat,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb. Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda biti će 15. siječnja 2019. godine na oglasnoj ploči  PCU Zagreb u 1100 sati.

3. VRSTA ROBE IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE i JAMČEVINE U KUNAMA

DOMAĆA ROBA
(roba smještena na lokaciji CU VARAŽDIN, Vilka Novaka 48/C)

 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
 
LOT BR. 1.  SET POSUĐA –  3 SETA
                     SET  NOŽEVA – 2 SETA
 
 
48,00 kn 480,00 kn
 

Napomena: Kada se upisuje ponuda - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene. U tablici su ispisani radi orijentacije: jamčevina, te početna prodajna cijena. Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.
 
Jamčevina se uplaćuje uplatom gotovine na blagajni, PCU ZAGREB, Avenija Dubrovnik 11, II kat, soba 207, do 910 sati, ili  na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb na broj računa primatelja HR1810010051784500183, s pozivom na broj HR11 30007-7277-00000419 do 15. siječnja 2019. godine u 910 sati.
 
Razgledavanje robe, koja se nalazi na lokaciji Vilka Novaka 48/c, u skladištu „Intereuropa“ u Varaždinu (iza CU Varaždin), moguće je petak 11. siječnja 2019. godine od 1000  do 1200 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji tel: 01 6511 599 i 01 6511 592. Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb.

4. UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE OSOBE, te FIZIČKE OSOBE, pod uvjetom da su ispunili obrazac javne ponude kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije. 

5. POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama “Ne otvaraj” - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda, sa oznakom, KLASA: 415-01/19-02/4 na adresu Područni carinski ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 11, Zagreb, na  obrascu ponude koja se može dobiti u Odjelu za prodaju robe, Područnog carinskog ureda Zagreb, soba 222, drugi kat.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju ponude
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
3. roba za koju se daje ponuda
4. visinu ponuđene cijene
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:

1. presliku identifikacijske isprave
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
4. izvod iz sudskog registra tvrtki
5. preslika uplate jamčevine
6. broj računa za povrat jamčevine
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Zagreb
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.

U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.