Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Split – 3. krug – Elektro materijal 346 kom., 23.02. – 03.03.2021.


Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva i fizičke osobe - obrti za dostavom pisanih ponuda za elektro materijal 346 komada.
 
 
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
         415-01/20-02/574
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 23. veljače 2021. godine do 03. ožujka 2021. godine u 1000 sati.
Čitanje pristiglih ponuda na neposrednu pogodbu za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Split 03.ožujka 2021. godine u 1015 sati, Kopilica 47a,  21000 Split.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda bit će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE

     STRANA ROBA
 
      (mjesto robe – Split, Kopilica 47a)
 
 
 -Automatski osigurači 37 kom, FI sklopke 4 kom, električno zvonce 1 kom, prekidač s potenciometrom 6 kom, lampe 10 kom, žaruljica 12v10w 135 kom, plastični okviri za elektro prekidače 46 kom, elektro prekidači 107 kom, za sve stopa carine 2,3%.
 
 
             Početna cijena - ukupno   4.000,00 HRK + davanja (carina 2,3% + PDV)
             Jamčevina 400,00 kn              
 
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145, Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, 21000 Split.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe - obrti.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/20-02/574“, na adresu Područni carinski ured Split, Kopilica 47a, 21000 Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
- O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
- Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba, 
- O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
- Visinu ponuđene cijene,
- Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 03. ožujka  2021. u 10:00 sati.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.