Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za III. javnu prodaju, za robu Područnog carinskog ureda Osijek – PEUGEOT 406, 21.09. – 28.09.2020.

  • Slika /8736/Peugeot Os.png
  • Slika
  • Slika
  • Slika

1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

      415-01/18-02/506

 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda  održat će se od 21.09. do 28.09. 2020. godine u 10.00 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 29.09. 2020. u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, u 10.00 sati, Cara Hadrijana 11,  31000 Osijek.
Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će 29.09. 2020. na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 1200 sati.
 

                                                      PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA III. JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE, JAMČEVINE

                              STRANA ROBA – vozilo za registraciju ili dijelove

                                                  (mjesto vozila-RGP Bajakovo)
 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
     
Osobno vozilo : Peugeot 406, dizel,
  • 1998 ccm / 65 kW
  • Godina proizvodnje: 2001.
  • Broj šasije: VF38ERHYF81319109
  • Stanje putomjera: 369.600 km
  • Vozilo stranih reg. oznaka - Srbija  
 
400,00 kn 4.000,00 kn
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Na vozilo se obračunava 10% carine, 25% PDV i poseban porez na motorna vozila-ukoliko se kupuje za registraciju. Ukoliko se kupuje za dijelove na vozilo se obračunava carina i PDV.
 
Jamčevina u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7102-00050618 do 28.09. 2020.g  do 10,00 sati.
 
Razgledavanje vozila moguće je od 21.09. do 28.09. 2020. godine od 9.00 – 10.00 sati uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-587-118 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, ili RGP Bajakovo 032/336-182 gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu.
Vozilo se kupuje po načelu „viđeno kupljeno bez garancija“.
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su priložili potrebnu dokumentaciju.
 

Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom:
„Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za III. javnu prodaju 415-01/18-02/506
na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana br.11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke,
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine,
7. Ponuda mora sadržavati podatak kupuje li se vozilo za registraciju ili za dijelove.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
5.preslik uplate jamčevine.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 28.09. 2018. do 10.00 sati.
 
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.