Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju, za robu Područnog carinskog ureda Osijek, 06.12. – 10.12.2021.

  • Slika /9904/1.jpg
  • Slika
  • Slika

1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
 
   415-01/20-02/542
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 06.do 10. prosinca 2021. godine do 12 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 10. prosinca 2021. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, u 12,20 sati, Cara Hadrijana 11,  31000 Osijek.
Objava rezultata prikupljenih javnih ponuda bit će 10. prosinca 2021 .godine na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 13,00 sati.
 
 
                                               PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
 3.  VRSTA ROBE IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE, JAMČEVINE
 
                                       STRANA ROBA : 
        
     1. Aparat za kavu Elit, novo, 1 komad;

     2. Bušilica Makita, novo, 1 komad;

     3. Friteze Ninja, novo, 2 komada;

     4. Kutna garnitura, novo, 1 komad;

     5. Kosilica za travu Husqarna, novo, 1 komad;

     6. Stol za trakciju kralježnice Tritton DTS, 1 komad;

     7. Solarni modul, novo, 2 komada;

     8. Monitor Asus 27 VG27A, novo, 1 komad; 

     9. Perač visokotlačni Honda, novo, I komad; 

    10. Pročistač zraka Dyson, novo, 1 komad;

    11. Plinski roštilji. novo, 7 komada;

    12. Stolice sklopive, novo, 37 komada;

    13. Transformator ELC AC 3000A i ELC T5000, novo, 2 komada;

    14. Turbina-vjetrenjača( nova) 1 komad;

    15. TV prijemnik Samsung UN55NU6900F, novo, 1 komad;

    16. Uređaj za rehabilitaciju, novo, 1 komad.


     UKUPNA POČETNA CIJENA : 123.711,32 KN
 
    
      NAPOMENA: u cijenu su uključena sva davanja za puštanje robe u slobodan promet u RH. Roba se prodaje po principu „viđeno – kupljeno, bez garancija“ te se isključuju svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.

      Jamčevina: 10 %  odnosno 12.371 ,13 KN
 
      Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7102-00054220 ili uplatom gotovine na blagajni Područnog carinskog ureda Osijek, Cara Hadrijana 11, Osijek  do 10. prosinca 2021. godine do 12,00 sati.
 
Razgledavanje robe moguće je od  06. do 10. prosinca 2021. godine od 9.00 – 10.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-593-153 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu dobiti dodatne informacije.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE – VLASNICI OBRTA pod uvjetom da su kao ponuditelji priložili potrebne preslike dokumentacije. 
 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju selidbenih stvari,“ na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana br.11, 31000 Osijek.
 
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke,
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
5. preslik uplate jamčevine.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 10. prosinac 2021. godine do 12,00 sati.
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.