III. Javni poziv - Prikupljanje pisanih ponuda za raznu stranu robu Područnog carinskog ureda Zagreb, 24.11. – 03.12.2021.


Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Zagreb sukladno Pravilniku o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (NN 100/16) ovim putem poziva zainteresirana pravne i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za sljedeću stranu robu.


 
1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

            415-01/21-02/1034 – III. PRODAJA

 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda provodit će se od 24. studenog do 03. prosinca 2021. godine do 09:10 sati.
Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, u 09:20 sati, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb.
Objava rezultata prikupljanja pisanih ponuda bit će 03. prosinca 2021. godine na mrežnim stranicama Carinske uprave.

 
3. VRSTA ROBE IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE, STOPA CARINE I JAMČEVINE U KUNAMA

                                                                  STRANA ROBA – III. PRODAJA
 
Naziv robe: TBR Početna cijena (kn) Jamčevina (kn) % UKUPNO
LOT 1  Svjetiljke -4 kolete
 
9405409990 580,00 58,00 2,7 744,58
LOT 3 Cerade za pokrivanje stolova – 17 kom 6306120000 350,00 35,00 12 490,00
 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.

U tablici su ispisani radi orijentacije: jamčevina, stopa carine te ukupna vrijednost sa davanjima koja se plaća za predmetnu robu.
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da u slučaju potrebe ishodi potrebne dozvole ili isprave.
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb, broj IBAN HR1810010051784500183 model HR11 uz poziv na broj 30007-7277-00103421.

Roba se nalazi  u  carinskom skladištu Jankomir, gdje se ista može i razgledati 30. studenog u vremenu od 1130 do 1200 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji tel: 01 6511 592 i 01 6511 591 Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb.
 


4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda  mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE.

 
5. POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom  “Ne otvaraj - za Javni poziv na prikupljanje pisanih ponuda    415-01/21-02/1034  na adresu Područni carinski ured Zagreb,  Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb, a može se i osobno predati u pisarnicu PCU Zagreb.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 
1.podatke o podnositelju ponude,
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. roba za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke,
6. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki.
 
Rok za podnošenje ponuda je  03. prosinca 2021. godine do 09:10 sati, a ponude pristigle nakon tog roka smatrat će se da nisu niti podnesene.
 
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
U slučaju dvije ili više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo utvrđuje da je s najvišom ponuđenom cijenom ona ponuda koja je ranije pristigla.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti odnosno od zaključenja javne prodaje uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena) kao i iznos pripadajućih davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet.