I. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda, za vozilo Opel Astra, Područnog carinskog ureda Zagreb, 16.07. - 29.07.2019.

  • Slika /6803/slika2.jpg
  • Slika
  • Slika
1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
 
        415-01/17-02/551 –  I. JAVNI POZIV

2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda, održat će se od 16.srpnja 2019. godine do 29.srpnja  2019. godine do 920 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 29. srpnja  2019. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, u 930 sati, soba 222. drugi kat,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb. Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će 29.srpnja 2019. godine, na oglasnoj ploči  PCU Zagreb.

 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA

                                       DOMAĆA ROBA – I.  JAVNI POZIV
 
(Vozilo se nalazi na terminalu „Intereuropa“ u Varaždinu, Vilka Novaka 48/c)
Naziv robe: Jamčevina (kn) Početna cijena (kn)
Osobno vozilo: OPEL ASTRA 16 V, 1,6
Motor: 1598 ccm / 74 kW
Godina proizvodnje : 1999.
Broj šasije:  W0L0TGF69X5206174 Prijeđeni km: 203.385
Boja: zelena s efektom
450,00 4.500,00
     
 

 
 
 
 
 
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb HR1810010051784500183, s pozivom na broj HR11 30007-7277-00055119 ili   na blagajni PCU Zagreb do 29. srpnja 2019. godine do 900 sati.

Razgledavanje vozila moguće je na terminalu „Intereuropa“ u Varaždinu (CU Varaždin), dana 22. srpnja 2019. godine od 1000 – 1200 sati, uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511 599 i 01 6511 592 Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilima.
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda  mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su  ispunili obrazac javne ponude  kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije.

Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.

5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  KLASA : 415-01/17-02/551“ na adresu Područni carinski ured Zagreb, Avenija Dubrovnik br.11, 10000 Zagreb ili na obrascu ponude koji se nalazi u privitku oglasa.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj
ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke,
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine.
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3.izvod iz sudskog  registra tvrtki ( ukoliko je ponuditelj pravna osoba),
4.preslik uplate jamčevine.
 
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma i vremena neće se uvažiti.

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Zagreb.

Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena. Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se telefonskim putem bez odlaganja osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude. Kupac je dužan u roku od 15 dana od zaključenja javne prodaje uplatiti ponuđeni  iznos, a robu može preuzeti tek po uplati istog.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.