I. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog ureda Zagreb – terensko vozilo MERCEDES-BENZ ML 320, 17.09. – 26.09.2019.

  • Slika /6956/2.jpg
  • Slika
  • Slika
Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Zagreb sukladno Pravilniku o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (NN 100/16) ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva, obrtnike i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za vozilo
 
1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA I. JAVNU PRODAJU

              KLASA: 415-01/19-02/97
 
 
2.    MJESTO I VRIJEME PRODAJE VOZILA

Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 17. rujna do 26. rujna 2019. godine do 9.20 h.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se dana 26. rujna 2019. u 9.30 h u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, soba 211, drugi kat, Avenija Dubrovnik br.11, 10000 Zagreb.
 
 
                                                                   PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
 
3.  VRSTA ROBE IZLOŽENE NA I JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA
 
     STRANA ROBA - vozilo za REGISTRACIJU  (mjesto vozila – car. Skladište Jankomir)
 
Naziv robe Jamčevina
10%
Početna cijena
  1. Terensko vozilo: MERCEDES-BENZ ML 320 (benzin/LPG)
  •  3199 ccm / 160 kW
  • Godina prve registracije: 1999.
  • Broj šasije: WDC1631541X706430
  • Stanje putomjera: 292.711 km
  • Vozilo stranih reg.oznaka – BIH
             (u procijenjenu  vrijednost vozila nisu
              uključena davanja)
1.280,00 kn 12.800,00 kn
 
Napomena: na vozilo se obračunava 10% carine, 25% PDV i poseban porez.
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb na broj računa primatelja HR1810010051784500183, s pozivom na broj HR11 30007-7277-00009719.
 
Razgledavanje vozila moguće je 23. rujna 2019. od 12.00 –13.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511-591 i 01 6511-592, Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu.
Vozilo se kupuje po načelu „viđeno kupljeno bez garancije“.
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE pod uvjetom da su ispunili obrazac javne ponude kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije.

Napomena: kada se upisuje ponuda – ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene. 
 
5.  POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: 
“Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/19-02/97" na adresu - Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe, Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. podatke o podnositelju ponude,
 2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
 3. roba za koju se daje ponuda,
 4. visinu ponuđene cijene,
 5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke,
 6. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
 1. presliku identifikacijske isprave,
 2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
 5. preslika uplate jamčevine.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 26. rujna 2019. u 09.20 sati, a ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
U slučaju dvije ili više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo utvrđuje da je s najvišom ponuđenom cijenom ona ponuda koja je ranije pristigla.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude. Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti odnosno od zaključenja javne prodaje uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena) kao i iznos pripadajućih davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet.