Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju putem neposredne pogodbe za robu Područnog carinskog ureda Split - mlinci za kavu, 10.01. – 18.01.2022.

  • Slika /9811/Mlinci 1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      KLASA: 415-01/20-02/658
 
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 10. siječnja 2022. godine do 18. siječnja 2022. godine do 10:00 sati.
Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se dana siječnja 2022. godine u 10:15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Kopilica 47a.
 
 
 3.  VRSTA ROBE IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE
 
                              STRANA ROBA – mlinci za kavu
                         Mjesto robe: CU Split, Split, Kopilica 47
 
1. Mlinac za kavu, marke: Mazzer Luigi, model: Major Aut, br. 1034758, rabljeni – 1 kom;
2. Mlinac za kavu, marke: Mazzer Luigi, broj: 28587, rabljeni – 1 kom;
3. Mlinac za kavu, marke: Fiorenzato M. C., model: F5G/A, broj: 000241583, rabljeni – 1 kom;
4. Mlinac za kavu, marke: Fiorenzato M. C., model: F5G/A, broj: 000241579, rabljeni – 1 kom.


Početna cijena: 500,00 kn + davanja (carina 12% + PDV 25%).
 
NAPOMENA: u postupku prodaje neposrednom pogodbom ponude ne smiju biti manje od polovine procijenjene vrijednosti. Kod neposredne pogodbe nije potrebno uplatiti jamčevinu.
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021-316-145, Područni carinski ured Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47a, Split.

Prodaja se vrši po sistemu „viđeno – kupljeno, bez garancije“.
 
 
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA 
 
Ponude mogu  podnijeti PRAVNE OSOBE i FIZIČKE OSOBE – OBRTNICI.
 
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. prodaju neposrednom pogodbom 415-01/20-02/658“, na adresu Područni carinski ured Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47a, Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 
1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
2. Oznaku identifikacijske isprave za određenje osobe ponuditelja,
3. Visinu ponuđene cijene,
4. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
1. Preslika identifikacijske isprave ponuditelja,
2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je od 10. siječnja 2022. godine do 18. siječnja 2022. godine do 10:00 sati, a ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.

Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.

U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.