Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju za robu Područnog carinskog ureda Split - razna roba.

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      KLASA: 415-01/22-02/628
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 21. lipnja 2022. godine do 28. lipnja 2022. godine do 11:00 sati. Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će se dana 28. lipnja 2022. godine u 11:15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Split Odjel za Prodaju robe, Kopilica 47a, 21000 Split.
 
 3.  VRSTA ROBE IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE.
 
Mjesto robe: CU Split, Split, Kopilica 47.
 
Strana roba:
 • Plastične vezice ˝Haupa˝, novo - 1400 komada;
 • Ručni skalpel ˝Hogert˝, novo – 4 komada
 • Zamjenska sječiva za skalpel ˝Hogert˝, novo – 2 komada
 • Radne rukavice ˝Wurth˝, novo – 6 komada
 • Izolir traka, novo – 108 komada
 
Početna cijena: 400,00 kn + davanja (carina + PDV)
Jamčevina: 40,00 kn 
Jamčevina u iznosu od 10% od početne vrijednosti se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split na broj računa primatelja HR541001005 1784500214, model HR 11 s pozivom na broj 80004-7102-00062822 (za pravne osobe) ili broj 80004-7153-00062822 (za fizičke osobe).
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021-316-145, Područni carinski ured Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47a, Split.
Prodaja se vrši po sistemu viđeno – kupljeno, bez garancije
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA 
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE.


NAPOMENA: kada se upisuje ponuda – ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom  “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju 415-01/22-02/628" na adresu - Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, 21000 Split.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i  prezime te tel. br. ovlaštene osobe),
 2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
 3. roba za koju se daje ponuda
 4. visinu ponuđene cijene
 5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke
 6. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
 1. presliku identifikacijske isprave
 2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 4. izvod iz sudskog  registra tvrtki
 5. preslika uplate jamčevine
Rok za podnošenje ponuda je od 21. lipnja 2022. godine do 28. lipnja 2022. godine do 11:00 sati, a ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.