Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju, za robu Područnog carinskog ureda Osijek – šivaći strojevi, 01.12. – 08.12.2023.

  • Slika /13584 oglas Osijek šivaći stroj/1.šivaći strojevi.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
 
1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   415-03/23-02/4312.MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 01.do 08. prosinca 2023. godine do 10 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 08 prosinca 2023. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, u 10,15 sati, Cara Hadrijana 11,  31000 Osijek.
Objava rezultata prikupljenih javnih ponuda bit će 08.prosinca 2023 .godine na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 10,45 sati.

 
                                PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

 3.  VRSTA ROBE IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE, JAMČEVINE

                                         STRANA ROBA :
 
       Šivaći uređaj s postoljem marke Jack E3-5-M2 (1 kom)  te rabljeni stroj za šivanje (2 kom)
 
 
      UKUPNO ZA GORE NAVEDENU ROBU: 832,14 eura
 
 NAPOMENA: u cijenu su uključena sva davanja za puštanje robe u slobodan promet u RH.
 
 Roba se prodaje po principu „viđeno - kupljeno, bez garancija“ te se isključuju svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka
 
Jamčevina: 10 %  odnosno 83,21  euro za navedenu robu.
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7226-00043123 ( za pravnu osobu) te s pozivom na broj model HR11 70009-7277-00043123 ( za fizičku osobu i obrtnika).

U slučaju prihvaćanja ponude iznos će biti uplaćen na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7102-00043123 ( za pravnu osobu) te s pozivom na broj model HR11 70009-7153-00043123 ( za fizičku osobu i obrtnika)
 
Razgledavanje robe moguće je od  01. do 07. prosinca 2023. godine od 9.00 - 10.00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-593-153 ili 031/593-168 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu dobiti dodatne informacije.
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE - VLASNICI OBRTA pod uvjetom da su kao ponuditelji priložili potrebne preslike dokumentacije. 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.
 

5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom: „Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. javnu prodaju prikupljanjem pisanih ponuda za šivaći uređaj sa postoljem marke Jack E3-5-M2 ( 1 kom)  i rabljeni stroj za šivanje (2 kom)“, na adresu - Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana br.11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke,
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine.
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki,
5.preslik uplate jamčevine.
 
Rok za podnošenje ponuda je 08. prosinca 2023. godine do 10,00 sati.
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.