Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda na neposrednu pogodbu, za robu Područnog carinskog ureda Rijeka – 1. krug – plovilo - UNDINE" marke: FJORD, model: DOLPHIN 1200, 15.07.-25.07.2019.

Povjerenstvo  za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjela za prodaju robe ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva, obrtnike i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za plovilo - "UNDINE" marke: FJORD, model: DOLPHIN 1200
 
1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
         415-01/17-02/307  br. prodaje 5/18
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršit će se od 15. srpnja do 25. srpnja 2019. godine u 1000 sati. Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti 25. srpnja 2019. godine u 10,30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjela za prodaje robe, Riva Bodul 9.

Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA NEPOSREDNU POGODBU – STRANA ROBA
 
Plovilo "UNDINE" marke: FJORD, model: DOLPHIN 1200, bez broja trupa, godina proizvodnje: 1990., dužine plovila: 10.82 metara, sa dva pogonska motora VOLVO PENTA snage: 2 x 147,1 kW (2x200KS), serijski brojevi motora: 35238 i 35504, njemačkih registarskih oznaka 1681-A, država registracije -Njemačka.
 
Početna cijena: 84.033.25 HRK (na postignutu cijenu obračunava se stopa carine od 1,7% i PDV od 25%)
 
Napomena: ponuda kod NEPOSREDNE POGODBE ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti (za neposrednu pogodbu nije potrebno uplatiti jamčevinu).

Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 051 525 157,ili 525-134  Područni carinski ured Rijeka, Odjel prodaje robe,  Riva Bodul 9.
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/17-02/307“, na adresu Područni carinski ured Rijeka, Odjel prodaje robe, Riva Boduli 9.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-Visinu ponuđene cijene,
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
Rok za podnošenje ponuda je 25. srpnja 2019. godine u 10:00 sati.
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.

Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila od dana kupnje na javnoj prodaji.