II. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda na neposrednu pogodbu za robu Područnog carinskog ureda Split - osobno vozilo ŠKODA FABIA RS 1.9 TDI

Povjerenstvo  za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za osobno vozilo marke ŠKODA FABIA RS 1.9 TDI.
 
1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      415-01/19-02/687
 
2MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 21. listopada do 28. listopada 2019. godine u 10,00 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti 28.10.2019. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Odjela prodaje robe, Kopilica 47a, Split u 10,15 sati.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda biti će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
3. VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE – DOMAĆA ROBA
  
   Vrsta vozila:osobno vozilo

   Marka vozila: ŠKODA FABIA RS 1.9 TDI
   Godina proizvodnje: 2006
   Vrsta motora: Diesel
   Broj šasije: TMBWU46Y364639297
   Broj prijeđenih km nepoznato  
   
Početna cijena:     23.800,00 HRK
 
Napomena: ponuda kod NEPOSREDNE POGODBE ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti (za neposrednu pogodbu nije potrebno uplatiti jamčevinu).
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije.
Trošak prodaje za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kn (temeljem članka 50. stavak 4. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila NN 1/17).
(vozilo se nalazi na GP Bregana u Bregani) 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145,  Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe,  Kopilica 47a, Split.  
 
4. UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/19-02/687“, na adresu Područni carinski ured Split, Odjel za prodaju robe, Kopilica 47a, Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
- o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime,
  te telefonski broj ovlaštene osobe),
-oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-visinu ponuđene cijene,
-o broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
-potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o
 pravnoj osobi
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
- preslika identifikacijske isprave,
- punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi
  ovlašteni opunomoćenik,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa
 
Rok za podnošenje ponuda je 28. listopada 2019. u 10:00 sati.
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se telefonskim putem bez odlaganja osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
 Kupac je dužan u roku od 3 dana od zaključenja javne prodaje uplatiti ponuđeni  iznos, a robu može preuzeti tek po uplati istog.