Olakšavanje graničnih kontrola i carinskih postupaka na vanjskoj granici EU-a vezano uz migracijski val uzrokovan ruskom invazijom na Ukrajinu i slanje humanitarne pomoći u Ukrajinu

Slika /arhiva/Slike/stare smjernice.jpg

Nakon što je 24. veljače 2022. započela ruska vojna invazija na Ukrajinu, na granice Europske unije (EU) svakodnevno pristižu tisuće osoba iz Ukrajine koje traže zaštitu u državama članicama EU-a.

Kako bi se osiguralo djelotvorno i učinkovito upravljanje prelaskom osoba koje bježe iz Ukrajine preko granica s EU, te kako bi se izbjegli zastoji na granicama i oko njih, a ujedno očuvala visoka razina sigurnosti cijelog schengenskog područja, Europska komisija (EK) je izdala smjernice koje pružaju sveobuhvatan pregled mjera za olakšavanje graničnih kontrola koje su dostupne u skladu sa schengenskim pravilima, a kojima se i dalje osigurava potrebna razina graničnih provjera.

Te smjernice dostupne su na poveznici: Komunikacija Komisije – Pružanje operativnih smjernica za upravljanje vanjskim granicama radi olakšavanja prelaska granice na granicama između EU-a i Ukrajine.

U skladu sa smjernicama i preporukama EK u pogledu fleksibilnosti i pojednostavnjenja carinskih procedura i formalnosti, a u okviru postojećih zakonskih regulativa, te mjere obuhvaćaju sljedeće
 
  • Formalnosti u pogledu unosa osobnih stvari i vrijednih predmeta koje raseljene osobe iz Ukrajine nose sa sobom

U skladu s člancima od 4. do 11. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici, oslobođenje je moguće primijeniti za postupanje s osobnim vlasništvom raseljenih osoba iz Ukrajine. U skladu s člankom 11. te Uredbe nadležna tijela mogu odstupiti od određenih uvjeta kojima se ograničava oslobođenje od carine ako osoba mora prenijeti svoje uobičajeno boravište iz treće zemlje na carinsko područje Zajednice zbog iznimnih političkih okolnosti. Zbog toga raseljene osobe iz Ukrajine mogu unijeti osobno vlasništvo u EU uz oslobođenje od plaćanja carine zagradi (i PDV-a u skladu s člankom 44. Zakona o PDV-u). Pri tome carinske deklaracije i carinske formalnosti mogu  biti pojednostavnjene, uključujući i usmene deklaracije.
 
  • Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine

U skladu s Naredbom o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine ("Narodne Novine"  br. 26/2022.), zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini, iznimno od odredbi članka 32. stavka 1. alineje a) Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca, odobrava se nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, koji nisu sukladni s uvjetima iz članaka 6., 9., 10. i 14. Uredbe, bez prethodnog izdanog odobrenja o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca iz Ukrajine na područje Republike Hrvatske.
Isto je moguće pod uvjetom da su kućni ljubimci u pratnji svojih vlasnika: 

- stigli na područje Republike Hrvatske iz drugih država članica ili
- nakon što su već bili uneseni u Uniju, prije ponovnog unosa na područje Republike Hrvatske tranzitirali preko državnog područja jedne ili više susjednih trećih zemalja.
 
  • Kontrola kretanja gotovine

U slučaju unosa gotovine (valuta, prenosivi instrument na donositelja ili roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti, kao što je zlato), odredbe o kontrolama gotovine utvrđene u Uredbi (EU) 2018/1672 potrebno je primjenjivati koliko je to moguće u posebnim okolnostima. To se može učiniti prijavom gotovine u vrijednosti od 10 000 EUR ili više, putem nepotpune prijave gotovine ili jednostavno putem osobne izjave koja sadržava informacije o:
— nositelju gotovine s podacima za kontakt, i
— iznosu gotovine.

Nadležna tijela provode analizu rizika i zadržavaju pravo tražiti primjenu standardne propisane procedure i ispunjavanje svih propisanih obrazaca. 
 
  • Slanje humanitarne pomoći u Ukrajinu

Pošiljke humanitarne pomoći koja se prikuplja i šalje (izvozi) u Ukrajinu, a sastoje se od robe namijenjene za pomoć stanovništvu pogođenom ratom, mogu se deklarirati usmeno u skladu s čl. 137. st. 1. točka a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 na carinskom uredu izlaza (na granici EU i Ukrajine) te nije potrebno podnositi elektroničku izvoznu deklaraciju. 
Kako bi se olakšao i ubrzao carinski postupak na graničnom prijelazu na izlazu iz EU, humanitarnu pošiljku trebaju pratiti isprave (npr. popis robe i eventualno druge isprave) iz kojih je vidljivo da se radi o robi namijenjenoj pomoći ratom pogođenim područjima (roba za osnovne ljudske potrebe kao što su hrana i voda, higijenske potrepštine, lijekovi, odjeća, deke i drugo).

U slučaju potrebe dokazivanja obavljene izvozne isporuke u svrhu oslobođenja od PDV-a na izvoz roba, izvoznik treba podnijeti standardnu elektroničku izvoznu deklaraciju.

Pisane vijesti