VI. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu PCU Rijeka – rabljeno, električna miješalica za beton, građevinska kolica te 2 kom lopate i motika - rabljeno

 • Slika /12151/1.mješalica.jpg
 • Slika
1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENA JAVNA PRODAJA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA
 
VI. javna prodaja pisanim ponudama ref. br.: 415-01/21-02/759     
 
2. PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
     
 • Električna mješalica za beton rabljena 1 kom
 • Građevinska ručna kolica (karijola) rabljena 1 kom
 • Lopata i ašov rabljeni 2 kom
 • Motika rabljena 1 kom
 
Prodaja se vrši po sistemu viđeno – kupljeno, bez garancije uz obavezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.
 
Robu se može pogledati u Rijeci u uredovnom vremenu Područnog carinskog ureda Rijeka od 07.30 do 15.30 sati uz prethodnu najavu na telefon 051/525-134.
 
3. IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU
 
Početna vrijednost iznosi =145,92 Euro (=1.099,43 HRK), a jamčevina iznosi =15,00 Euro (=113,02 HRK), što iznosi 10% od početne prodajne cijene vozila.
 
R. br. Naziv artikla  Kom Cijena za kom Euro Ukupna cijena Euro Carina % Carina Euro Ukupno + carina Euro PDV 25% Euro Sveukupno Euro
1 Mješalica za beton električna 1 89,42 89,42 0 0,00 89,42 22,35 111,77
2 Građevinska kolica, kariola 1 12,21 12,21 1,7 0,21 12,42 3,10 15,52
3 Lopata 1 4,88 4,88 1,7 0,08 4,97 1,24 6,21
4 Ašov 1 4,88 4,88 1,7 0,08 4,97 1,24 6,21
5 Motika 1 4,88 4,88 1,7 0,08 4,97 1,24 6,21
  Sveukupno Euro: 5   89,42   0,00   22,35 145,92
  Sveukupno HRK:               1.099,43
 
 
Uplata jamčevine vrši se na evidetni račun Područnog carinskog ureda Rijeka HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11 ili HR99,
poziv na broj za fizičke: 60003-7153-00075921,
a za pravne osobe 60003-7102-00075921
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 22. rujna do 3. listopada 2023. godine u 9:00.
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 3. listopada 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka na adresi Riva Boduli 9, 51000 Rijeka, drugi kat, soba br. 13.
 
4. PODNOŠENJE PONUDA
Obrazac ponude nalazi se uz oglas pod “Dokumenti”.
 
Ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne prodajne cijene.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečačenim omotnicama, na adresu:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
“Ne otvaraj - za javnu prodaju miješalica”
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe,
 2. Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
 3. Roba za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene
 5. Popis priloga uz ponudu
 6. IBAN računa za povrat iznosa jamčevine
 7. Ponuda mora biti potpisana ili ovjerena ukoliko su prihvaćeni uvjeti javne prodaje
 8. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 1. Preslika osobne iskaznice
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka te se po istom redosljedu upisuju u zapisnik. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla sa zakašnjenjem.
Povjerenstvo void zapisnik o načinu i tijeku nadmetanja. Povjerenstvo podtupak nadmetanja provodi otvaranjem i javnim čitanjem dostavljenih ponuda kako je to navedeno u voom oglasu uz mogućnost prisustva ponuditelja koji su dali ponudu, osobno ili putem ovlaštenih zastupnika.
Ponude koje nisu u skladu sa traženim podacima, neće se uzeti u obzir i smatrati će se da nije niti podnesena.
Ponuditelji imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek nadmetanja zaključno do završetka postupka odabira ponuda. Prigovori se evidentiraju u zapisnik.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba.

Dokumenti