Kretanje trošarinskih proizvoda

OPĆA PRAVILA KRETANJA TROŠARINSKIH PROIZVODA UNUTAR EU-a
 
Kretanje trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti) između država članica Europske unije podliježe specifičnim „EU pravilima“ čija je primjena jedinstvena - harmonizirana, na unutarnjem europskom tržištu (u svim državama članicama).
 
Kretanje trošarinskih proizvoda između država članica je harmonizirano na razini Europske unije u pogledu  općih uvjeta i pravila kretanja te nadzora kretanja trošarinskih proizvoda. Pravni temelj harmoniziranog sustava kretanja i nadzora kretanja trošarinskih proizvoda unutar Europske unije predstavlja Direktiva Vijeća (EU) 2020/262, kojom se uređuje opći okvir oporezivanja trošarinama (definiraju se primjerice: kategorije proizvoda koje podliježu trošarinama - trošarinski proizvodi; zajednička pravila proizvodnje, skladištenje i kretanja trošarinskih proizvoda; nastanak i naplativost porezne obveze).
 
Sukladno općim - harmoniziranim pravilima kretanja i nadzora kretanja, trošarinski proizvodi se između država članica EU-a mogu kretati:
 
  • u sustavu odgode plaćanja trošarine (između gospodarstvenika) - u kom slučaju je obveza obračuna i plaćanja trošarine odgođena, a nastaje u državi članici odredišta u trenutku puštanja u potrošnju;
 
  • izvan sustava odgode plaćanja trošarine - kada se radi o kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (tzv. kretanja s plaćenom trošarinom) to jest na koje je trošarina već obračunata i/ili plaćena, pri čemu razlikujemo tri instituta:
 
  • kretanje trošarinskih proizvoda (u komercijalne svrhe) između gospodarstvenika
 
  • prodaju na daljinu - prodaja trošarinskih proizvoda od strane gospodarstvenika fizičkoj osobi u drugoj državi članici Europske unije te
   
Ovisno o načinu na koji će se trošarinski proizvodi otpremati/unositi potrebno je zadovoljiti sve propisane preduvjete i uvjete za takav način kretanja, kao i ispostaviti propisanu dokumentaciju. Kod prodaje na daljinu nije propisan standardizirani prateći trošarinski dokument, već pošiljku prate uobičajene komercijalne isprave.
 
 
KRETANJE IZMEĐU GOSPODARSTVENIKA I TROŠARINSKI STATUSI
 
Kretanje trošarinskih proizvoda između gospodarstvenika unutar Europske unije odvija se uz primjenu računalnog sustava - Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda tzv. EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System/EMCS) i to:
 
  • u sustavu odgode plaćanja trošarine - uz elektronički trošarinski dokument (e-TD)
  • izvan sustava odgode plaćanja trošarine - uz elektronički pojednostavnjeni prateći trošarinski dokument (e-PPTD).
 
Kretanje je dozvoljeno isključivo između gospodarstvenika s odgovarajućim trošarinskim statusom kojeg su ishodili pri tijelu nadležnom za trošarine (poreznoj ili carinskoj upravi ovisno o državi članici).
 
Mogući trošarinski statusi su sljedeći:
 
  • sustav odgode plaćanja trošarine*: pošiljatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani pošiljatelj), primatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj, povremeno registrirani primatelj)
 
  • izvan sustava odgode plaćanja trošarine: pošiljatelj (ovjereni pošiljatelj, povremeni ovjereni pošiljatelj), primatelj (ovjereni primatelj, povremeni ovjereni primatelj).
 
Po ishođenju odobrenja/ovlaštenja za rad u određenom trošarinskom statusu gospodarstvenicima (trošarinskim subjektima) se dodjeljuje trošarinski broj za dobiveni status (u slučaju gospodarstvenika sa statusom ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, uz trošarinski broj za  dobiveni status, dodjeljuje se i trošarinski broj za svako pojedino trošarinsko skladište - jedno ili više njih). Trošarinski broj je evidencijski broj trošarinskog subjekta koji određuje njegov status u nacionalnom SEED registru i osnova je za rad u EMCS sustavu.
 
SEED registar (engl. System for Exchange of Excise Data/SEED) je registar trošarinskih subjekata koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine i/ili izvan sustava odgode. Svaka država članica EU-a vodi nacionalni SEED registar, a podaci se razmjenjuju sa Centralnim (EU) registrom koji je osnova za funkcioniranje EMCS sustava.
 
Trošarinske statuse svojih poslovnih partnera gospodarstvenici mogu provjeriti na portalu SEED on Europa temeljem njihovog trošarinskog broja, kao i pri svom nadležnom carinskom uredu ili Trošarinskom uredu za vezu.
 
*Sukladno mogućnosti iz Direktive Vijeća (EU) 2020/262 neke države članice su propisale u svom zakonodavstvu institut direktne isporuke, koji daje mogućnost ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta da zaprima trošarinske proizvode na mjestu različitom od njegovog trošarinskog skladišta (npr. isporuka izravno kupcu) odnosno mogućnost registriranom primatelju da zaprima trošarinske proizvode na mjestu različitom od njegovog mjesta primitka. Republika Hrvatska primjenjuje institut direktne isporuke - više o tome na Direktna isporuka.

e-TD/e-PPTD i ostala elektronička dokumentacija
Primjena EMCS sustava znači da pošiljatelji i primatelji podnose propisanu dokumentaciju elektroničkim putem u okviru EMCS sustava (u načelu pošiljatelj podnosi e-TD odnosno e-PPTD, a primatelj potvrdu o primitku robe) u propisanim rokovima. Način popunjavanja dokumentacije (nacrta e-TD-a/e-PPTD-a, poruke o otkazivanju, poruke o promjeni odredišta, potvrde o primitku) propisan je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/1636 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2266 , te se za te potrebe koristi popis šifri u korelaciji s tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature. Kada je riječ o alkoholnim pićima (pivo, etilni alkohol, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina ili međuproizvodi) koje proizvode samostalni mali proizvođači te ako postoji namjera da se u državi članici odredišta zatraži snižena stopa trošarine, u e-TD-u ili e-PPTD-u pošiljatelj ili upućuje na godišnju potvrdu (certifikat) koju je nadležno tijelo izdalo samostalnom malom proizvođaču ili navodi izjavu o statusu u slučaju samocertificiranja. Način upućivanja u e-TD-u ili e-PPTD-u na godišnju potvrdu (certifikat) za samostalne male proizvođače alkoholnih pića odnosno način navođenja informacija u slučaju samocertificiranja samostalnih malih proizvođača propisan je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2266 kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/157.
 
Prateći dokument
Pošiljku prilikom kretanja između država članica EU-a mora pratiti komercijalni dokument (npr. otpremnica) u kojem je navedena jedinstvena referentna oznaka/JRO (engl. Administrative reference code/ARC) e-TD-a (za kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine) odnosno pojednostavnjena jedinstvena referentna oznaka/PJRO (engl. Simplified administrative reference code/SARC) e-PPTD-a (za kretanja izvan sustava odgode plaćanja trošarine).

Nedostupnost sustava - postupanje
U slučaju nedostupnosti računalnog - EMCS sustava postupanje se provodi uz primjenu rezervnog postupka (engl. fallback procedure).
 
 
PROŠIRENJE PRIMJENE EMCS SUSTAVA OD 13.2.2023. NA EU RAZINI
 
Primjena EMCS sustava na EU kretanja, između gospodarstvenika, trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (tj. izvan sustava odgode plaćanja trošarine) započela je 13. veljače 2023. godine (EMCS faza 4.0) u svim državama članicama u skladu sa recentnim izmjenama europskog trošarinskog zakonodavstva i označila je prelazak s papirnatog postupanja temeljem pojednostavnjenog papirnatog pratećeg trošarinskog dokumenta (PPTD-a) na elektroničko podnošenje propisane dokumentacije, uz obvezu uključenim dionicima (pošiljateljima/primateljima) prethodne registracije i ishođenja odgovarajućeg statusa pri tijelu nadležnom za trošarine (ovjereni pošiljatelj, povremeni ovjereni pošiljatelj odnosno ovjereni primatelj, povremeni ovjereni primatelj).
 
Proširena primjena EMCS sustava obuhvaća i EU kretanja potpuno denaturiranog alkohola (nova šifra trošarinskog proizvoda - S600).
 
Uspostavljeno je, također,  prijelazno razdoblje (do 31.12.2023.) za zatvaranje u papirnatom obliku kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju koja su započeta prije 13. veljače 2023. godine uz PPTD.
 
 
NACIONALNA PRIMJENA EMCS SUSTAVA
 
EMCS sustav se u Republici Hrvatskoj primjenjuje i na nacionalna kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između gospodarstvenika (pošiljatelja i primatelja) sa statusom ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.
 
Zadnjim se izmjenama Zakona o trošarinama (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, „Narodne novine“, broj 144/2021.), primjena EMCS sustava proširuje također na nacionalna kretanja od mjesta uvoza u sustavu odgode plaćanja trošarine (sukladno nacionalnoj odluci, kao mjera administrativnog pojednostavnjenja za gospodarstvenike te mjera boljeg nadzora kretanja trošarinskih proizvoda u realnom vremenu) i to od 13. veljače 2023. godine uz e-TD, u zamjenu za postupanje temeljem papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije odnosno temeljem carinske deklaracije u obliku unosa u evidencije deklaranta („papirnati postupak“).
 
 
Također od 2. studenog 2023. godine uvodi se informatizacija nacionalnih kretanja trošarinskih proizvoda (iz kategorije alkohol i alkoholna pića te energenti) između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda u okviru nacionalne EMCS aplikacije uz primjenu elektroničkog pratećeg trošarinskog dokumenta (e-PTD-a).
 
 
PROŠIRENJE PRIMJENE EMCS SUSTAVA OD 13.2.2024. NA EU RAZINI
 
U skladu sa recentnim izmjenama europskog trošarinskog zakonodavstva od 13. veljače 2024. godine sve države članice dužne su uspostaviti sučelje između EMCS sustava i Automatiziranog sustava izvoza (engl. Automated Export System/AES) - AES-a (EMCS faza 4.1) u pogledu EU izvoznih kretanja trošarinskih proizvoda odnosno izvoznih kretanja trošarinskih proizvoda koja su započeta u nekoj od država članica, a izvozna deklaracija se u skladu s člankom 221. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 (SL L 343, 29.12.2015.) podnosi drugoj državi članici (država članica izvoza).


 
 
TROŠARINSKO ZAKONODAVSTVO
 
Opća pravila koja uređuju kretanje i nadzor kretanja trošarinskih proizvoda prenesena su u nacionalno trošarinsko zakonodavstvo i sadržana su u bitnome u odredbama Poglavlja XIII. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 106/2018., 121/2019. i  144/2021.) te odredbama Dijela prvog, Poglavlja VIII. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br. 1/2019., 1/2020., 22/2022. i 114/2023.).
 
Isporuka trošarinskih proizvoda diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima Europske unije, oružanim snagama Sjevernoatlantskog saveza (NATO-a) odnosno oružanim snagama u okviru obrambenih napora Unije detaljnije je uređena Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije.