IX. javna prodaja neposrednom pogodbom pisanim ponudama – ponavljanje javne prodaje - za robu iz PCU Rijeka – ženska i muška odjeća

 • Slika /11246/1.odje.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENA JAVNA PRODAJA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
IX. prodaja - referentni broj: 415-01/15-02/311
 
2.  PREDMET PRODAJE:
 
Ženska i muška odjeća 182 kom
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA:
 
Početna cijena iznosi: =5.325,65 HRK (706,84 Euro)
 
4. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe putem obrasca iz priloga.
 
5. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati uz najavu na tel. 051/525-134.
.
6. ADRESA ZA DAVANJE PONUDE:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj – ponuda za javnu prodaja – odjeća”
 
7. UPUTA O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE:
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečačenim omotnicama preporučeno poštom ili dostavom u pisarnicu na navedenu adresu.
Obrazac ponude se nalazi u prilogu web oglasa “Dokumenti” ili se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem putem e- mail-a:  
Ponuda mora sadržavati:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe,
 2. Oznaku identifikacijske isprave 
 3. Naziv robe za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene
 5. U ponudi navesti popis priloga
 6. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi kojim ponuditelj prihvaća sve uvjete iz oglasa
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 
8. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
Prikupljanje pisanih ponuda vršiti će se u vremenu od 23. rujna do 3. listopada 2022. godine u 9:00 sati.
 
9. MJESTO, DATUM I SAT JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 3. listopada 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
10. MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA PONUDITELJA KOD JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Ponuditelj može nazočiti otvaranju ponuda te jedino na taj način može podnijeti prigovor na provođenje postupka javne prodaje
 
11. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda imeđu ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, a odluka se unosi u Zapisnik. Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima navedenih najviših ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
 
12. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem obavještava kupca.
Nazočnim ponuditeljima se pisano izvješće ne dostavlja.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
13. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave, uplatiti iznos ostvarene prodajne cijene
 
14. OSTALI PODACI ZA PROVEDBU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka i roba je bez garancije.
 
15. INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU PISANIH PONUDA
 
Obrazac ponude može se dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
Ponude se do otvaranja pohranjuju tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate javnih ponuda objavljuje na web stranici CURH po završetku nadmetanja.
 
Ponude povjerenstvo evidentira prema redoslijedu zaprimanja na način da se u Zapisnik naznačuje:
Redni broj, naziv ponuditelja te visinu ponuđene cijene