II. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda na neposrednu pogodbu za „rakiju“ Područnog carinskog ured Zagreb radi redestilacije, 12.-19.10.2023.

1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

   415-03/23-02/538 - NEPOSREDNA POGODBA
 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
                                                                                                                                  
Prikupljanje pisanih ponuda, provoditi će se od 12. do 19. listopada 2023. godine do 930 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršiti će se u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, 19. listopada 2023. godine u 0935 sati, soba 211. drugi kat,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.
Objava rezultata prikupljanja pisanih ponuda biti će 19. listopada 2023. godine na oglasnoj ploči  PCU Zagreb u 1100 sati.
 
3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU  I PROCIJENJENA VRIJEDNOST

DOMAĆA ROBA – II NEPOSREDNA POGODBA
Naziv robe Količina Procijenjena vrijednost
DOMAĆA RAKIJA RAZNE VRSTE
 
427,80 lit 427,80 €
 


NAPOMENA: U slučajevima NEPOSREDNE POGODBE, ponuda ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti i nije potrebna uplata jamčevine.
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu ,viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.

Razgledavanje robe moguće je 18. listopada 2023. godine od 1200-1230 sati, uz prethodnu najavu, na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 01 6511 592  Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.

4. UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda  mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE (OBRTNICI) - OVLAŠTENI DRŽATELJI TROŠARINSKOG SKLADIŠTA - PROIZVOĐAČI, koji robu mogu koristiti kao sirovinu u proizvodnji novog trošarinskog proizvoda unutar kategorije alkoholnih pića, pri čemu na novi proizvod nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarina, sukladno trošarinskim propisima, te pod uvjetom da su dostavili ponude kao ponuditelji i priložili potrebne preslike dokumentacije. 
Kupac alkoholnog pića se obvezuje redestilirati kupljena alkoholna pića. Redestilacija kupljenih alkoholnih pića kontrolirati će se putem mjesečnih izvješća koje je kupac dužan dostaviti nadležnom trošarinskom uredu.

5.  POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda za neposrednu pogodbu roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom  “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda   415-03/23-02/538  na adresu Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Ave. Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb,  a može se i osobno dostaviti u pisarnicu Područnog carinskog ureda Zagreb najkasnije do 19. listopada 2023. godine do 0930 sati.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
3. roba za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. izvod iz sudskog  registra tvrtki
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: Zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Zagreb.
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.