I.Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Osijek – rakija u rinfuzi, 07.02. – 16.02.2024.


1.Redni broj i godina oglašenog postupka prikupljanja pisanih ponuda:
        415-03/24-02/ 107

 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE RAKIJE U RINFUZI
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 07. do 16. veljače 2024. godine do 10,00 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 16. veljače 2024. godine u 10,15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.  
 
 
3.  VRSTA ROBE IZLOŽENE ZA JAVNU PRODAJU
 
 Voćna rakija u rinfuzi u ukupnoj količini od 3689,80 litara jakosti od 37% do 45%.

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se za ukupnu robu a prodaja se vrši po sistemu “viđeno - kupljeno” bez garancije uz obavezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.

Kupac voćne rakije u rinfuzi se obvezuje redestilirati kupljenu robu. Redestilacija kupljene voćne rakije u rinfuzi kontrolirati će se putem mjesečnih izvješća koje je kupac dužan dostaviti nadležnom trošarinskom uredu.

Plastična ambalaža u kojoj se nalazi rakija nije predmet javne dražbe a kupac je u obvezi istu vratiti u roku od 5 dana ili po izvršenoj kupovini može izvršiti pretakanje u vlastitu ambalažu.
 
 
4.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE  ZA I JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE
 
Početna prodajna cijena za litru alkoholnog pića u rinfuzi iznosi 0,66 EUR-a za jednu litru, odnosno ukupno 2.435,26 EUR-a za ukupno 3689,80 litara rakija jakosti od 37% do 45%. Cijena koja bude postignuta u postupku javne prodaje bit će oslobođena davanja s osnova PDV-a a trošarina je već naplaćena u upravnom postupku od osoba kojima je predmetna roba oduzeta.
 
    Jamčevina u iznosu od 10% početne prodajne cijene se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7226-00010724 (za pravnu osobu) i s pozivom na broj model HR11 70009-7277-00010724 (za fizičku osobu i obrtnike osobu) do dana 16. veljače 2024. godine do 10 ,00 sati.
 
 
5. PODNOŠENJE PONUDA
 
Za rakiju u rinfuzi ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe - obrtnici  ovlašteni držatelji  trošarinskog skladišta  - proizvođači, koji robu mogu koristiti kao sirovinu u proizvodnji novog trošarinskog proizvoda unutar kategorije alkohola i alkoholnih pića, pri čemu na novi proizvod nastaje obaveza obračunavanja i plaćanja trošarine sukladno trošarinskim propisima.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečačenim omotnicama s napomenom: “Ne otvaraj  - za I. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda KLASA: 415-03/24-02/107” na adresu - Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime I prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
 2. Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
 3. O robi za koju se daje ponuda,
 4. Visinu ponuđene cijene,
 5. O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
 6. Popis priloga uz ponudu,
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 16. veljače 2024. godine do 10,00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama. O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude. Odabrani ponuditelj kao kupac obaviještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će provesti dodatno nadmetanje.