Obilježavanje dana Carinske službe

Ove godine navršava se 14 godina rada i djelovanja carinske službe u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj.

Carinska služba Republike Hrvatske obilježava Dan carinske službe od 1995. godine, na dan Sv. Mateja 21. rujna, budući da je Sv. Matej službeno na Saboru Hrvatskih biskupa dana 16. listopada 1995. godine proglašen zaštitnikom djelatnika Hrvatske Carine i od tada carinska služba Republike Hrvatske kao Dan službe obilježava 21. rujna, Dan Sv. Mateja.  

Od povjesnog dana 08. listopada 1991. godine, dana kada je Republika Hrvatska konačno postala neovisna i suverena država, pa do danas, ova služba postala je učinkovita i moderna služba, koja će omogućiti svekoliki razvoj otvorenom hrvatskom gospodarstvu, ali i napredak u integraciji nacionalnih gospodarstava.

Rast međunarodne trgovine i globalizacija čine poslove carinske službe svakim danom opsežnijima i složenijima, pa kvaliteta njezina rada sve više dobiva na važnosti.

U proteklom razdoblju napravljeno je mnogo, poglavito u svezi poduzetih aktivnosti u približavanju i priključenju europskim integracijama, pri čemu se carinska legislativa sustavno usklađivala (i još uvijek se usklađuje) s istovrsnim propisima Europske unije, ali jednako tako u svezi poduzetih aktivnosti koje se odnose na reformu, racionalizaciju i modernizaciju carinske službe.

 skladu sa zahtjevima Europske unije, za potrebe edukacije i usavršavanja carinskih službenika u travnju 2005. godine osnovan je Carinski centar za obuku. U istom će se vršiti kako edukacija novoprimljenih carinskih službenika, tako i permanentno educiranje i usavršavanje svih službenika Carinske uprave.

Visoki zahtjevi, koje su pred Republiku Hrvatsku postavile članice Svjetske carinske organizacije (WCO) i Svjetska trgovačka organizacija (WTO) nužno su nametnuli potvrdu temeljitije reforme i adekvatnog ustroja carinske službe na način i na razini razvijenih europskih zemalja.

Carinska služba Republike Hrvatske pridonijela je i približavanju Republike Hrvatske međunarodnim gospodarskim i financijskim institucijama.

sto tako, Carinska služba Republike Hrvatske uspostavila je dobre odnose i suradnju sa svim susjednim i drugim europskim i svjetskim carinskim administracijama.

Kada je 1993. godine Hrvatska postala punopravnom članicom glavne međunarodne carinske organizacije – Vijeća za carinsku suradnju, Carinska služba Republike Hrvatske stekla je mogućnost pristupa svim međunarodnim carinskim konvencijama, kao i mogućnost uključivanja u multinacionalnu suradnju s ostalim članicama Vijeća, mogućnost dobivanja stručnih izvješća i preporuka Vijeća koja se odnose na carinske propise i postupak, mogućnost sudjelovanja u programima, stručne obuke i usavršavanja carinskih službenika, te neposredno sudjelovanje u stručnom radu odbora Vijeća.

Uključivanjem Hrvatske u PHARE-program 1995. godine označen je kao i početak procesa ulaska Hrvatske i u samu Europsku uniju. PHARE-programi tretiraju modernizaciju carinske službe kao jedan od važnih preduvjeta za uspjeh procesa tranzicije, usvajanje načela slobodnog tržišta, rasta trgovine i sveeuropskog povezivanja.

Carinska služba Republike Hrvatske potpisala je i Pismo pristanka glede uključivanja u provedbu RILO-projekta u istočnoj i srednjoj Europi u ime Vlade Republike Hrvatske o suradnji s Vijećem za carinsku suradnju i agencijom Ujedinjenih naroda za međunarodni program kontrole droga (UNDCP), te Sporazum o vlasništvu, opskrbi, održavanju i uporabi oprema potrebitih u provedbi RILO-projekta.

Time je hrvatska carinska služba posredstvom vlastitog RILO-ureda dobila pristup svim obavijestima o novim pojavnim oblicima krijumčarenja.

Nakon što je Republika Hrvatska službeno postala članicom SECI Inicijative osnovan je SECI-Regionalni centar za suzbijanje prekograničnog kriminala sa sjedištem Bukureštu, sa zadatkom olakšavanja i unaprjeđivanja suradnje zemalja članica SECI Inicijative u borbi protiv svih oblika međunarodnog kriminala kroz usku suradnju između carinske i policijske službe.

Novi Carinski zakon koji je u primjeni od 01.01.2000. godine u potpunosti je prilagođen hrvatskom gospodarstvu i ujedno svim europskim i svjetskim kriterijima, te carinskim standardima.

Njegovim donošenjem Republika Hrvatska učinila je krupni korak u usklađivanju svog zakonodavstva s europskim, a što je jedna od obveza koja se od Republike Hrvatske očekuje u pregovorima za pristupanje Europskoj uniji.

Ujednačavanje hrvatske carinske procedure sa europskom praksom važan je korak i u stabilizaciji uvjeta gospodarenja, te preglednosti međunarodnih robnih tijekova.

Paralelno s primjenom novog Zakona, u carinski postupak uvedena je i jedinstvena carinska deklaracija (JCD) uz mogućnost njezina podnošenja elektronskim putem.

Isto tako, Republika Hrvatska usvojila je novu Carinsku tarifu baziranu na Kombiniranoj nomenklaturi Europske unije, koja je u primjeni od 01. siječnja 2002. godine, a Carinska tarifa za 2004. godinu potpuno je harmonizirana sa važećom Kombiniranom nomenklaturom.

Potreba normativnog uređivanja organizacije Carinske uprave i njenih ustrojstvenih jedinica, te upravljanje njima, propisivanja ovlasti za carinske službenike u obavljanju poslova, osobito poslova carinskog nadzora i poduzimanja radnji carinske provjere, potreba propisivanja posebnosti u pravima, obvezama i odgovornostima ovlaštenih carinskih službenika (ovlaštenih za provođenje mjera carinskog nadzora i poduzimanju radnji carinske provjere primjenjujući odredbe Carinskog zakona), te zahtjevi koji su postavljeni od Europske unije, Svjetske carinske organizacije (WCO), Europske konferencije ministara transporta (ECMT), Međunarodne unije za cestovni promet (IRU), Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i Svjetske banke za preustroj hrvatske carinske službe, kako bi hrvatski carinski sustav bio usklađen s europskim carinsko-pravnim standardima, temeljni su razlozi donošenja Zakona o carinskoj službi 2001. godine koji je stupio na snagu 23. kolovoza 2001. godine.

Temeljem gore označenog Zakona o carinskoj službi i Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija od travnja 2005. godine, poslovi iz djelokruga rada Carinske uprave obavljaju se u Središnjem uredu i 12 carinarnica.

Naime, Uredbom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama Uredbe o područjima na kojima djeluju carinarnice Carinske uprave Republike Hrvatske, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 15. prosinca 2004. godine („NN“, broj 185/04), utvrđuju se područja na kojima djeluju dvije nove carinarnice Carinske uprave Republike Hrvatske u sastavu Ministarstva financija i to: Carinarnica Krapina sa sjedištem u Krapini i Carinarnica Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, a iste su počele sa radom 05. svibnja 2005. godine, odnosno 14. srpnja 2005. godine.   

Novim ustrojem Carinske uprave, kao i do sada izvršenom prilagodbom carinskog zakonodavstva EU u djelokrugu rada carinske službe, stvorene su pretpostavke za učinkovito provođenje mjera carinskog nadzora i radnji carinske provjere u svrhu otkrivanja carinskih prekršaja i drugih kaznenih djela počinjenih kršenjem carinskih i drugih propisa čija je provedba stavljena u nadležnost Carinske uprave, kao i pretpostavke za učinkovitije suzbijanje krijumčarenja i poreznih prijevara na području carina.

Povodom obilježavanja Dana carinske službe Republike Hrvatske, poštovane kolegice i kolege carinici upućujem vam iskrene čestitike s najboljim željama za daljnji uspješan rad,

Mladen Barišić,

pomoćnik ministra i ravnateljPisane vijesti