Elektronički potpis u sustavu Carinske odluke

Slika /5867/1. pravo na pristup.jpg

Sve odluke kao i ostali dokumenti koje Carinska uprava donosi kroz nacionalni elektronički sustav Carinskih odluka od 3. svibnja 2018. godine elektronički će se potpisivati.

Elektronički potpis izrađuje se putem digitalnog certifikata za tijela državne uprave na kvalificiranom (QSCD) kriptografskom uređaju u obliku USB tokena koji sadrži kvalificirani certifikat za elektronički potpis te certifikat za autentikaciju, izdanima sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ („Narodne novine“ br. 62/17).
 
Napredan elektronički potpis, osiguran preuzetim USB token uređajem, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata.
 

Pisane vijesti