Carinska uprava uspješno zaključuje 2006. godinu

Ministarstvo financija, Carinska uprava iskazuje zadovoljstvo pozitivnim poslovnim rezultatima u 2006. godini, o čemu je bilo riječi i na otvaranju Carinarnice Slavonski Brod kojom prilikom su predsjednik Vlade RH, dr.sc. Ivo Sanader i ministar financija Ivan Šuker  čestitali carinskim službenicima na ostvarenim rezultatima tijekom 2006. godine.

Ovom prilikom upoznajemo Vas sa najznačajnijim uspjesima carinskih djelatnika.

U odnosu na prihode koje prikuplja Ministarstvo financija, Carinska uprava, ističemo da isti ostvaruju porast od 12%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi prihoda Carinske uprave: posebni porezi čine  25,11%.

U strukturi prihoda Carinske uprave: carina i carinske pristojbe čine  4,53%.

U strukturi prihoda Carinske uprave: PDV pri uvozu čine  70,24%.

U strukturi prihoda Carinske uprave: ostali prihodi čine 0,12% (novčane kazne, carinske pristojbe u gotovu novcu, manipulativni troškovi i sl.)

 

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

U sklopu pretpristupnih pregovora Republike Hrvatske održani su eksplanatorni i bilateralni screening za poglavlje 29 –Carinska unija.

Tijekom bilateralnog screeninga ustanovljen je od strane Europske komisije vrlo visok stupanj usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije.

Po dobivanju izvješća sa screeninga izrađen je Prijedlog pregovaračkog stajališta Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 29. "Carinska unija".

Vlada Republike Hrvatske je usvojila pregovaračko stajalište za ovo poglavlje, te je isto dostavljeno Vijeću EU.

Početkom 2006. godine u Carinskoj upravi je započela provedba CARDS 2003 twinning projekta „Potpora Carinskoj upravi u području posebnih poreza“, u suradnji sa austrijskom Carinskom upravom kao twinning partnerom. Glavni cilj ovog twinning projekta je jačanje administrativne učinkovitosti Carinske uprave u području posebnih poreza, kao i priprema za uvođenje odgovarajućih informacijskih struktura vezanih za posebne poreze u skladu sa standardima EU. Vrijednost projekta iznosi  EUR 800.000 i trajati će do srpnja 2007. godine.

U travnju 2006. odobren je projekt „Integracija hrvatskih carinskih informacijskih sustava sa carinskim informacijskim sustavima EU“ koji je Carinska uprava predložila u sklopu programa Phare 2006. Projekt se sastoji od 6 pod-projekata u ukupnoj vrijednosti od EUR 6.450.000, a isti su predviđeni za provedbu od 2007 – 2009 godine. Glavni cilj projekta je razvoj i provedba nacionalnih carinskih informacijskih sustava kako bi se Carinska uprava povezala sa informacijskim sustavima EU, te se time omogućila razmjena informacija odmah po pristupu u punopravno članstvo EU.

U listopadu 2006. započela je provedba CARDS 2003 Twinning light projekta „Jačanje sustava carinskih laboratorija u Hrvatskoj“ kojem je cilj jačanje struktura carinskog laboratorija u smislu upravljanja promjenama i inovacijama, uključujući strateško planiranje, komuniciranje i upravljanje ljudskim potencijalima, što je neophodno radi podizanja razine sposobnosti na široj osnovi u skladu sa potrebama uspješne provedbe propisa i standarda EU. Vrijednost projekta iznosi EUR 150.000 i trajati će 6 mjeseci.

Također, tijekom 2006. godine je nastavljena uspješna provedba projekata koji su započeli u 2005. godini i to twinning projekta CARDS 2002 „Carinski postupak provoza zajednice i IT sustav interkonektivnosti“ i twinning projekta CARDS 2004  „Modernizacija Carinske uprave u cilju pripreme za primjenu Sustava upravljanja tarifom Zajednice“.

Zaključeni su Ugovori o međusobnoj  pomoći u carinskim pitanjima sa Republikom Moldovom, Republikom Slovenijom, Republikom Crnom Gorom i Republikom Srbijom.

U srpnju je Carinska uprava bila domaćin 10.-tog sastanka Regionalnog upravljačkog odbora za provedbu Projekta olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, održanog u Cavtatu,  kojem su nazočili nacionalni koordinatori zemalja iz regije,  te predstavnici Svjetske banke i međunarodnih organizacija.

U 2006. godini izrađena je i usvojena Strategija razvoja Informacijskog sustava Carinske uprave čiji je sastavni dio Strategija interoperabilnosti i interkonektivnosti s Europskom unijom.

 

ZNAČAJNIJE ZAPLJENE ROBA

Tijekom 2006. godine službenici Carinske uprave u okviru međunarodne suradnje (SECI centar, OLAF, WCO, EUROPOL i carinskim administracijama europskih zemalja) sudjelovali su u provođenju i koordiniranju više carinskih operacija i to:

„CATCH“ – operacija sprječavanja trgovine ukradenim vozilima na području Jugoistočne Europe provedena u zajedničkoj suradnji s MUP-om RH

„CONQUEST“ – usmjerene na suzbijanje i otkrivanje krijumčarenja heroina kontejnerskim prometom u morskim lukama;

„CONTAINMENT V“- HARMONY  - usmjerena na suzbijanje ilegalne trgovine opojnim drogama, prvenstveno heroina na tzv. Balkanskoj ruti;

„HURRICANE“ – usmjerena na suzbijanje krijumčarenja roba za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva.

Isto tako, Carinska uprava je u sklopu međuagencijske suradnje u zemlji, a posebice sa mobilnim jedinicama MUP-a RH, Odjelom za nadzor državne granice, tijekom 2006. godine sudjelovala u ukupno 60 zajedničkih operativnih akcija na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, koje su osim posebno ciljanih kontrola prvenstveno imale za cilj prevenciju nezakonitih radnji vezanih za sve oblike prekograničnog kriminaliteta.

Tijekom 2006. godine s veleposlanstvom SAD-a ostvarena je odlična suradnja kroz programe izvozne kontrole i sigurnosti granice - donirana je vrijedna i suvremena oprema za detekciju radioaktivnih materijala, informatička oprema za Carinski centar za obuku i rendgenski uređaj za pregled robe u zračnoj luci u ukupnoj vrijednosti cca. 250.000 US $.

Sustavnim vršenjem kontrole nad prometom roba od strane službenika Carinske uprave tijekom 2006. godine izvršeno je preko 9000 kontrola namjenske uporabe i korištenja ulja za loženje i eurodizelskog goriva.

Posebne aktivnosti usmjerene su na kontrolu sivog čartera i uvoza plovila, pa je tako izvršeno 400 kontrola tijekom 2006 godine. Tijekom 2006. godine ukupno je od strane carinske službe zaplijenjeno preko 57.000.000 cigareta namijenjenih crnom tržištu Republike Hrvatske i Europe. Isto tako u 2006. godini carinski su službenici zaplijenili ukupno preko 82 kilograma različite vrste droga, pretežito heroina, te se također bilježi velika zapljena (1600 kg) kemikalija (prekursora) za proizvodnju droga.

 

MJERE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE – Edukacija carinskih službenika – Etički kodeks

Vezano uz projekt obrazovnog sustava Ministarstva financija, Carinske uprave u novoosnovanom Carinskom centru za obuku u Zagrebu započelo je kontinuirano obrazovanje i usavršavanje carinskih službenika koje će u idućem razdoblju obuhvatiti niz carinskih i trošarinskih područja, uključujući i pravnu stečevinu Europske unije.

Cilj obuke je temeljito upoznavanje polaznika sa mjerama za suzbijanje krijumčarenja i prijevara, te suzbijanje korupcije, kao i upoznavanje sa carinskih sustavom i carinskim procedurama.

Vlada Republike Hrvatske prepoznala je potrebu otvaranja carinarnica, kao poticaj razvitku gospodarstva, te približavanje Europskoj uniji, te je 4. prosinca 2006. godine donijela Odluku o početku rada Carinarnice Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu, a sve u cilju borbe protiv sive ekonomije, te promicanja gospodarskog razvitka Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske ministar financija donio je dana 20. studenoga 2006. godine Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Carinske uprave.

Tim Kodeksom utvrđena su pravila ponašanja, odnosno etičke vrijednosti zaposlenih u carinskoj službi kojih se carinski službenici moraju pridržavati, a kao najbitnije izdvaja se:

-          poštenje i nepristranost carinika, odnosno carinski službenici ne smiju primiti ili tražiti novac, odnosno tražiti ili primiti dar, te zlouporabiti položaj radi ostvarivanja materijalne ili neke druge koristi.

Isti je Kodeks donesen u cilju učinkovitijeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva financija, Carinske uprave i u cilju ispunjavanja strateških ciljeva Europske komisije koji se pred Carinsku upravu postavljaju (smanjenje korupcije – kao jedna od mjera u cilju provođenja antikorupcijske politike).

 

Iako je ovaj prikaz samo dio aktivnosti koje su se tijekom 2006. godine, provodile u Carinskoj upravi, iste su sasvim dovoljan razlog da svim carinskim službenicima ovim putem uputim iskrenu zahvalu za ostvarena postignuća, podizanje ugleda carinske službe u zemlji i inozemstvu, kao i daljnji uspješan rad u nadolazećoj godini.

 

Svim carinskim djelatnicima, suradnicima i sudionicima  carinskih postupaka, te Vašim obiteljima povodom nadolazećih blagdana želim čestit i blagoslovljen Božić i sretnu i uspješnu Novu 2007. godinu.

 

                                                                                                                                                       mr. Mladen Barišić

                    pomoćnik ministra i ravnatelj Carinske upravePisane vijesti