Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima robu, skladišti, razdužuje robu u kontrolniku, žurno postupa po naredbama Carinskih ureda i vrši prodaju energenata i lako pokvarljive robe, obavlja prodaju robe, organizira postupak prodaje.