Uvoz proizvoda od željeza ili čelika

U skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/670, puštanje u slobodni promet određenih proizvoda od željeza i čelika iz trećih zemalja uvjetovano je podnošenjem isprave o nadzoru koju izdaje nadležno tijelo države članice.
 
Stupanjem na snagu Provedbene  Uredbe Komisije (EU) 2017/1092 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/670 o uvođenju prethodnog nadzora Unije na uvoz određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja,  izdavanje isprave o nadzoru od 11.7.2017. godine u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Ministarstva financija Carinske uprave.
 
Obrazac zahtjeva u excel formatu te potpisani obrazac u pdf, jpg, gif ili nekom drugom slikovnom formatu potrebno je dostavi na adresu elektroničke pošte: nadzorne.isprave@carina.hr
 
Zahtjev mora biti podnesen na razini deseteroznamenkaste tarifne oznake (TARIC oznake) koja postoji i važeća je na datum podnošenja zahtjeva.
Prije unošenja TARIC oznake potrebno je za predmetni proizvod/proizvode od željeza ili čelika u TARIC  aplikaciji provjeriti ispravnost razvrstavanja.
 
Uz zahtjev uvoznik mora priložiti:
  • komercijalnu ispravu kojom dokazuje namjeru uvoza, npr. kupoprodajni ugovor, predračun, narudžbu, korespondenciju s prodavateljem kojom se potvrđuje narudžba robe (npr. putem elektroničke pošte) i
  • potvrdu o proizvodnji koju je izdala  čeličana koja je robu proizvela, iz koje je vidljiva vrsta i kemijski sastav robe
 
Predmetne isprave neophodne su radi provjere ključnih podataka u zahtjevu (KN/TARIC oznake, količine i vrijednosti u eurima) kako bi se izbjegli problemi kod puštanja robe u slobodni promet zbog osporavanja isprave o nadzoru ili njezine neusklađenosti s podacima sadržanim u uvoznoj carinskoj deklaraciji.
 
Slijedom navedenog upozoravamo da će izdavanje isprave o nadzoru biti odbijeno ako zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke ili ako mu nisu priložene prethodno navedene isprave.
 
Svu dokumentaciju koja je dostavljena na adresu elektroničke pošte, potrebno je dostaviti i u papirnatom obliku, poštom ili osobno na adresu:
 
MINISTARSTVO FINANCIJA – CARINSKA UPRAVA
Sektor za carinski sustav
Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku
Alexandera von Humboldta 4a, 10000 Zagreb
 
Isprava o nadzoru izdaje se automatski, bez pristojbi, za bilo koju zahtijevanu količinu, unutar pet radnih dana nakon što bilo koji uvoznik s poslovnim nastanom u Uniji, podnese zahtjev.
 
Prema članku 2 stavak 4 Uredbe 2016/670, isprava o nadzoru koju je izdalo nadležno tijelo bilo koje države članice valjana je na cijelom području Unije.
 
Valjanost isprave o nadzoru je maksimalno četiri mjeseca, a neiskorištene ili djelomično iskorištene isprave o nadzoru mogu s obnoviti na isti rok (članak 2 stavak 7 Uredbe 2016/670).
 
Ispravu o nadzoru Carinska uprava izdaje u papirnatom obliku i u pravilu dostavlja korisniku poštom.
 
Izdanu ispravu moguće je, uz prethodni dogovor, preuzeti i osobno na naprijed navedenoj adresi, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 – 15.00 sati.
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje isprave o nadzoru, kao i detaljnije informacije vezane uz postupak podnošenja zahtjeva Carinskoj upravi, potrebnim ispravama i izdavanju isprava o nadzoru, obuhvaćenim proizvodima i izuzećima od podnošenje isprave te carinskom postupanju pri uvozu proizvoda od željeza ili čelika mogu se naći pod Uvoz proizvoda od željeza ili čelika –Pojašnjenje br. 14 CTVP
 
Svi upiti vezani uz postupanje pri uvoz proizvoda od željeza ili čelika mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte: nadzorne.isprave@carina.hr