Uvoz proizvoda od željeza ili čelika

U skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/670, puštanje u slobodni promet određenih proizvoda od željeza i čelika iz trećih zemalja uvjetovano je podnošenjem isprave o nadzoru koju izdaje nadležno tijelo države članice.
 
Stupanjem na snagu Provedbene  Uredbe Komisije (EU) 2017/1092 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/670 o uvođenju prethodnog nadzora Unije na uvoz određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja,  izdavanje isprave o nadzoru od 11.7.2017. godine u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Ministarstva financija Carinske uprave.
 
Obrazac zahtjeva u excel formatu te potpisani obrazac u pdf, jpg, gif ili nekom drugom slikovnom formatu potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: nadzorne.isprave@carina.hr
 
Zahtjev mora biti podnesen na razini deseteroznamenkaste tarifne oznake (TARIC oznake) koja postoji i važeća je na datum podnošenja zahtjeva.
Prije unošenja TARIC oznake potrebno je za predmetni proizvod/proizvode od željeza ili čelika u TARIC aplikaciji provjeriti ispravnost razvrstavanja.
 
Uz zahtjev uvoznik mora priložiti:
  • komercijalnu ispravu kojom dokazuje namjeru uvoza, npr. kupoprodajni ugovor, predračun, narudžbu, korespondenciju s prodavateljem kojom se potvrđuje narudžba robe (npr. putem elektroničke pošte) i
  • potvrdu o proizvodnji koju je izdala  čeličana koja je robu proizvela, iz koje je vidljiva vrsta i kemijski sastav robe
 
Predmetne isprave neophodne su radi provjere ključnih podataka u zahtjevu (KN/TARIC oznake, količine i vrijednosti u eurima) kako bi se izbjegli problemi kod puštanja robe u slobodni promet zbog osporavanja isprave o nadzoru ili njezine neusklađenosti s podacima sadržanim u uvoznoj carinskoj deklaraciji.
 
Slijedom navedenog upozoravamo da će izdavanje isprave o nadzoru biti odbijeno ako zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke ili ako mu nisu priložene prethodno navedene isprave.
 
Svu dokumentaciju koja je dostavljena na adresu elektroničke pošte, potrebno je dostaviti i u papirnatom obliku, poštom ili osobno na adresu:
 
MINISTARSTVO FINANCIJA – CARINSKA UPRAVA
Sektor za carinski sustav
Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku
Alexandera von Humboldta 4a, 10000 Zagreb
 
Isprava o nadzoru izdaje se automatski, bez pristojbi, za bilo koju zahtijevanu količinu, unutar pet radnih dana nakon što bilo koji uvoznik s poslovnim nastanom u Uniji, podnese zahtjev.
 
Prema članku 2 stavak 4 Uredbe 2016/670, isprava o nadzoru koju je izdalo nadležno tijelo bilo koje države članice valjana je na cijelom području Unije.
 
Valjanost isprave o nadzoru je maksimalno četiri mjeseca, a neiskorištene ili djelomično iskorištene isprave o nadzoru mogu s obnoviti na isti rok (članak 2 stavak 7 Uredbe 2016/670).
 
Ispravu o nadzoru Carinska uprava izdaje u papirnatom obliku i u pravilu dostavlja korisniku poštom.
 
Izdanu ispravu moguće je, uz prethodni dogovor, preuzeti i osobno na naprijed navedenoj adresi, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 – 15.00 sati.
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje isprave o nadzoru, kao i detaljnije informacije vezane uz postupak podnošenja zahtjeva Carinskoj upravi, potrebnim ispravama i izdavanju isprava o nadzoru, obuhvaćenim proizvodima i izuzećima od podnošenje isprave te carinskom postupanju pri uvozu proizvoda od željeza ili čelika mogu se naći pod Uvoz proizvoda od željeza ili čelika –Pojašnjenje br. 14 CTVP
 
VAŽNO-SUSPENDIRANJE MJERA ZA ČELIK I ŽELJEZO

Svi upiti vezani uz postupanje pri uvoz proizvoda od željeza ili čelika mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte: nadzorne.isprave@carina.hr