Djelokrug

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite;

 • donosi mjere za njihovu provedbu;

 • organizira i nadzire rad carinske službe;

 • prati i obrađuje podatke o izvozu, uvozu i provozu;

 • obavlja carinski nadzor u robnom i putničkom prometu s inozemstvom; primjenjuje međunarodne ugovore o trgovini i bilateralne sporazume te ugovore iz područja međunarodnoga cestovnog prometa;

 • obavlja provjeru fizičkih i pravnih osoba u skladu s carinskim, trošarinskim i drugim propisima na cijelom području Republike Hrvatske;

 • odobrava i provodi carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe;

 • prati naplatu prihoda državnog proračuna po osnovi carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu, odnosno pri puštanju u potrošnju, te poduzima mjere za osiguranje njihove naplate;

 • obavlja nadzor i kontrolu obračuna i naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu odnosno pri puštanju u potrošnju; obavlja poslove prisilne naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja;

 • obavlja devizno-valutnu kontrolu u međunarodnome putničkom prometu s inozemstvom;

 • sprječava i otkriva carinske i devizne prekršaje i prekršaje u pogledu trošarina i posebnih poreza i kaznena djela u carinskim i trošarinskim stvarima, te posebnih poreza;

 • vodi upravni i prekršajni postupak zbog povreda carinskih i trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, te podnosi zahtjeve i poduzima druge radnje za provedbu prekršajnog i kaznenog postupka;

 • priprema stručne podloge za podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje rada i djelatnosti Carinske uprave;

 • brine o izgradnji, održavanju i modernizaciji carinskih objekata;

 • obavlja poslove koje se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti djelatnika Carinske uprave;

 • provodi prvostupanjsko i drugostupanjsko disciplinsko sudovanje;

 • organizira stručno obrazovanje i usavršavanje carinskih službenika i namještenika te sudjeluje u provedbi državnih stručnih ispita za službenike;

 • nadzire rad međunarodnih otpremnika;

 • provodi stručne ispite i izdaje odobrenja za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva;

 • surađuje s inozemnim carinskim službama i međunarodnim organizacijama u rješavanju carinskih pitanja;

 • obavlja i poslove koji su joj na temelju posebnih propisa stavljeni u djelokrug;

 • obavlja i druge poslove koje joj odredi ministar.