Uredba parlamenta i vijeća EU o smanjenju ili ukidanju carinskih davanja na robu podrijetlom iz Ukrajine

Vijeće EU i Europski parlament donijeli su 16. travnja 2014. Uredbu kojom se jednostrano ukidaju ili smanjuju carinska davanja na robu podrijetlom iz Ukrajine (Uredba 374/2014, SL EU L 118 od 22. travnja).

Uredba je privremena, autonomna i jednostrana mjera EU prema robi Ukrajinskog podrijetla, te čini instrument jednostranih trgovinskih povlastica sličan aranžmanima koji se primjenjuju prema Moldovi ili Kosovu.

Uredba je stupila na snagu 23. travnja 2014. a primjenjivat će se najduže do 1. studenog 2014., odnosno dok bilateralni ugovor o slobodnoj trgovini EU sa Ukrajinom ne stupi na snagu.

Pravila podrijetla koja roba treba zadovoljiti da bi se primijenile preferencijalne stope carine su pravila podrijetla određena Uredbom EK za provedbu carinskog zakonika 2454/93, Glava IV, Poglavlje 2 Odjeljak 2 Uredbe (čl. 97x do čl. 123, odnosno dodaci 14. i 15.). Primjena pravila o administrativnoj suradnji propisana su čl. 121. i 122. Uredbe.

Treba naglasiti da Uredba 374/2014 ne propisuje zabranu povrata carine (drawback) i predviđa mogućnost bilateralne kumulacije s EU proizvodima. Dokaz o podrijetlu koji će se rabiti biti će EUR.1, a za robu vrijednosti do 6 000 € moguće je i da izvoznik da izjavu o podrijetlu; oboje na jednom od službenih jezika EU. Ovlašteno tijelo za izdavanje EUR.1 potvrda je, kao i za FORM A u GSP sustavu, Gospodarska komora Ukrajine. Tijekom primjene ove Uredbe paralelno je moguće primjenjivati i GSP režim ukoliko za istu robu GSP režim daje veće povlastice. Dokazi o podrijetlu, bilo u okviru GSP-a ili u okviru autonomnih mjera propisanih ovom uredbom, izdani od strane Gospodarskih komora Krima i Sevastopola i njihovih podružnica, nakon 23.04.2014, neće se prihvaćati.Pisane vijesti