E-TRGOVINA, novine u carinjenju pošiljaka male vrijednosti od 1.7.2021. godine

Slika /info/Pošiljke male vrijednosti.jpg

Dana 1.7.2021. ukida se porezna olakšica pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 22 EUR i od toga dana sve pošiljke vrijednosti do 150 EUR (1.135 HRK) bit  će oporezive.
 

 Što je novo?
 
U skladu s ranije donesenim izmjenama odredbi  Direktive 2006/112/EEZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku i prodaju robe na daljinu i na temelju Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu,  odgovarajuće su izmijenjeni nacionalni porezni propisi – Zakon o PDV-u i Pravilnik o PDV-u (izmjene Zakona o PDV-u objavljene su u Narodnim novinama br. 138/20, a Pravilnika o PDV-u u Narodnim novinama br. 1/21).
 
Na temelju tih izmjena, od 1.7.2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama, poslanih primatelju kao pismo ili paket čija ukupna vrijednost ne prelazi 22 EUR, odnosno 160 kuna.
 
To znači da  će se od 1.7.2021. na sve pošiljke (bez obzira na njihovu vrijednost) koje dolaze iz trećih zemalja i koje se isporučuju na temelju prodaje na daljinu  (e-trgovine), naplaćivati  PDV pri uvozu
 
Obveza naplate primjenjuje se i na pošiljke kupljene na daljinu prije 1.7.2021. ako se carinskom tijelu  podnesu  nakon 1.7.2021.
 
 
Kako će se obračunavati i plaćati PDV pri uvozu pošiljki čija vrijednost ne prelazi 150 EUR?
 
 
S obzirom na iznimno velik broj takvih pošiljaka i potrebu pojednostavnjenja postupka naplate,  predviđena su dva osnovna načina naplate PDV:

a) posebni postupak oporezivanja IOSS ili
b) posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV.  
 
Oba načina naplate PDV-a mogu se primijeniti na sve komercijalne pošiljke.  Pri tome se komercijalnim pošiljkama smatraju pošiljke koje su kupljene putem prodaje na daljinu ako njihova stvarna (intrinzična) vrijednost NE prelazi iznos od 150 EUR (1.135,00 HRK).
 
Ovi načini naplate NE mogu se primijeniti na alkoholne proizvode, duhan i duhanske proizvode, parfeme ili toaletne vode.
 
 
a) Posebni postupak oporezivanja – IOSS (eng. Import One Stop Shop)  

Posebni postupak oporezivanja IOSS mogu primjenjivati sve osobe koje vrše uslugu prodaje robe na daljinu (prodavatelj, platforma ili druga osoba), koja će biti uvezena na carinsko područje EU. 
 
Pri tome, ove osobe mogu imati  sjedište na području EU ili izvan područja EU.
 
Prilikom primjene ovog posebnog postupka, porezna obveza nastaje u trenutku isporuke, pri čemu se smatra da je roba isporučena u trenutku prihvaćanja plaćanja. To znači da će osobe (porezni obveznici) koje se prijave za primjenu IOSS postupka (i dobiju za to potreban PDV IOSS broj) već prilikom prodaje robe na daljinu kupcu zaračunati PDV po stopi primjenjivoj u njegovoj zemlji članici. U tom slučaju prodajna cijena  će uključivati iznos PDV-a, kojega prodavatelj  naplaćuje od kupca, te potom, putem IOSS prijavljuje i plaća PDV za te isporuke na jednom mjestu (mjesečno prema poreznim tijelima).
 
Prodavatelji na daljinu koji žele koristiti ovaj postupak dužni su prije početka o tome obavijestiti nadležno porezno tijelo u nekoj od zemalja članica EU, i to u  zemlji članici u kojoj prodavatelj ili posrednik ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu, a ako nema sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu na području EU - u bilo kojoj zemlji članici u kojoj se prijavi.
 
Prilikom prijave, nadležno porezno tijelo dodijelit će prodavatelju (ili njegovom posredniku)  jedinstveni  identifikacijski broj – tzv. PDV IOSS broj. Ovaj broj se dodjeljuje i koristi isključivo i samo za potrebe ovog  postupka.
 
b) Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangements)

Ako se NE koristi poseban postupak oporezivanja IOSS, moguće je primijeniti posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangments).
 
Posebni postupak  omogućava da se pošiljke u poštanskom ili žurnom (kurirskom) prometu prijavljuju carini od strane osobe (zastupnika) koja nastupa za račun osobe kojoj je predmetna roba namijenjena (tj. kupca), pri čemu se PDV pri uvozu prijavljuje i plaća na pojednostavnjeni način. Ovaj način (za razliku od IOSS) može se primijeniti samo ako  otprema, odnosno prijevoz, te konkretne pošiljke završava u RH (tj. ne može se primijeniti ako se radi o pošiljci čije je odredište u drugoj zemlji članici).
 
Pri tome je osoba kojoj je roba namijenjena (kupac odnosno primatelj te robe) odgovorna za plaćanje PDV-a, dok osoba koja prijavljuje robu carini u državi uvoza, naplaćuje PDV od osobe kojoj je roba namijenjena i izvršava plaćanje tog PDV-a prema carinskoj službi.
 
Osoba koja prijavljuje robu carini je poštanski ili žurni prijevoznik (tzv. kurirski operater) koji izvršava prijevoz predmetne pošiljke do krajnjeg kupca – primatelja pošiljke.
 
Dakle, odgovornost za plaćanje PDV je na primatelju pošiljke, koji će taj iznos podmiriti poštanskom operateru ili žurnom prijevozniku (kurirskom operateru) u trenutku isporuke pošiljke, a poštanski operater ili žurni prijevoznik  će tako naplaćen iznos PDV-a uplatiti Carinskoj upravi.
 
PDV naplaćen u okviru ovog posebnog postupka za prijavu zastupnici plaćaju mjesečno do isteka roka za plaćanje koji se primjenjuje na plaćanje carine pri uvozu (do 16-tog u mjesecu za prethodni mjesec).
 
VAŽNO je istaknuti da se u primjeni posebnog postupka prijave i plaćanja PDV-a pri  uvozu  primjenjuje isključivo opća stopa PDV od 25% i NIJE moguće primijeniti nižu stopu PDV-a.
 
 
Tko bira način  plaćanja PDV-a?
 
Odabir načina plaćanja PDV-a ovisi isključivo o željama i potrebama prodavatelja, poreznog obveznika, portala ili bilo koje druge osobe koji se bavi  prodajom robe na daljinu.

Utjecaj na odabir načina plaćanja nemaju carinska ni porezna tijela, ali ni kupac robe na daljinu.

 
Provedba carinskog postupka pri uvozu pošiljaka kupljenih putem prodaje na daljinu
 
Primjena carinskog postupka ovisi o tome primjenjuje li se IOSS postupak,  posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a ili  „standardni“ postupak uvoza.
 
S ciljem olakšanja carinjenja ovih pošiljaka nakon 1.7.2021. godine, imajući na umu velik broj takvih pošiljaka koje se očekuju, carinski propisi su odgovarajuće prilagođeni te je uvedena nova vrsta uvozne carinske deklaracije – H7 deklaracija. Ova deklaracija namijenjena je za poštanske i žurne prijevoznike koji primaju velik broj takvih pošiljaka, a kako bi se pojednostavio i ubrzao proces carinjenja.
 
Ostali uvoznici koji povremeno uvoze pošiljke vrijednosti do 150 EUR, a koje su predmet prodaje robe na daljinu i dalje će takve pošiljke deklarirati korištenjem „standardne“ uvozne carinske deklaracije.
 
 
Korištenje H7 deklaracije i carinsko postupanje
 
 
H7 deklaracija je deklaracija sa smanjenim setom podataka u odnosu na „standardnu“ deklaraciju, a podnosi se:
 
  • prije podnošenja robe (tzv. pre-lodged deklaracije) ili
  • u trenutku kada roba stigne u nadležni carinski ured, a kojom se deklarira uvoz svih komercijalnih pošiljaka, odnosno pošiljaka koje su kupljene u okviru prodaje na daljinu i uvoze se iz trećih područja/zemalja na područje EU, pod uvjetom da je njihova stvarna vrijednost do 150 EUR i da se ne radi o alkoholnim proizvodima, duhanu i duhanskim proizvodima te parfemima i toaletnim vodama.
Roba, obuhvaćena H7 deklaracijom, oslobođena je od plaćanja carine pri uvozu (čl. 23. Uredbe 1186/2009).
 
U trenutku podnošenja H7 deklaracije, carinska služba ima obvezu:
 
  1. ) ako je u deklaraciji naveden PDV IOSS broj, provjeriti je li taj broj važeći, te ako je zadovoljen taj uvjet, pustiti robu u slobodni promet bez obračuna PDV, jer je PDV podmiren u trenutku kupovine (prodavatelj je u prodajnoj cijeni zaračunao PDV). Deklariranje PDV IOSS broja u carinskoj deklaraciji obavlja osoba koja podnosi robu carinskoj službi, a to je poštanski operater ili žurni prijevoznik. Ovaj posebni postupak moći će se primijeniti u trenutku carinjenja i puštanja pošiljke u slobodni promet bez obzira je li odredište te pošiljke u RH ili nekoj drugoj zemlji članici EU, što znači da pošiljke namijenjene primateljima na području RH mogu biti puštene u drugoj zemlji članici.
  2. ) ako u carinskoj deklaraciji nije naveden PDV IOSS broj (ili je isti naveden ali nije važeći), u trenutku puštanja robe u slobodni promet carinska služba mora obračunati PDV. Tako obračunati PDV evidentirati će se na podnositelja deklaracije (poštanskog operatera ili žurnog prijevoznika), koji će tako obračunati PDV plaćati Carinskoj upravi (mjesečno).
 
 
Ovakav način provođenja carinskog postupka je novost, kako za pružatelje poštanskih usluga  i žurne  prijevoznike, tako i za carinsku službu te je za njegovu implementaciju izgrađen novi nacionalni carinski sustav uvoza – HRAIS2 faza 1. U okviru novoga sustava HRAIS2 faza 1 podnositi će se H7 deklaracije te će se cijela komunikacija odvijati temeljem dogovorenih poruka u okviru toga sustava.
 
Pored H7 deklaracije, HRAIS2 faza 1 obuhvaća primjenu i H6 deklaracije, koja se isključivo podnosi za robu u poštanskom prometu vrijednosti do 1.000 EUR, a koja nije predmet zabrane i ograničenja sukladno čl. 144. Delegirane uredbe 2015/2446.
 
Popis poruka za H6 i H7 deklaracije te Tehnička specifikacija G2B servisa za HRAIS2 v1.4 objavljena je na stranici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/hrais2/8267.
 
c) Korištenje  „standardne“ deklaracije 
 
Uvoznici koji povremeno primaju pošiljke kupljene na daljinu, čija vrijednost ne prelazi  150 EUR, i nakon 1.7.2021. mogu korištenjem „standardne “ UCD-e zahtijevati primjenu carinskog oslobođenja (dodatna šifra postupka: C07).
 
Prilikom korištenja standardne deklaracije  moguće je primijeniti propisanu stopu PDV-a pri uvozu takvih pošiljaka – ovisno o vrsti robe koja se uvozi (dakle, opća stopa nije obvezna).
 
Također, ako će takve pošiljke biti predmet IOSS postupka, PDV IOSS broj deklarirati će se u okviru UCD u Polju 44/2 koristeći odgovarajuću oznaku, a carinska služba prije puštanja robe provjeriti će je li taj broj važeći te može li pustiti pošiljku bez obračuna i naplate PDV, jer će isti biti podmiren putem IOSS.
 
 
Troškovi carinjenja nakon 1. srpnja 2021. godine
 
Uvođenje novih pravila donosi dodatno administrativno opterećenje svim sudionicima – kupcima, prodavateljima, zastupnicima, carinskim i poreznim tijelima. Neovisno o tome, kao ni do sada, CURH neće naplaćivati nikakvih  troškova za provedbu carinskih postupaka. 
 
 

Stranica