Dostava pomoći iz trećih zemalja (BIH, CG, Srbija, itd) stanovništvu iz potresom pogođenih područja-info o carinskim procedurama

Slika /9138/Slika informacije.jpg

Zbog povećanog interesa za dostavu pomoći stanovništvu potresom pogođenih područja, s ciljem olakšavanja procedura pri dolasku takve pomoći iz trećih zemalja (uključivo BiH, Crna Gora, itd), skreće se pozornost da je, u skladu s odredbama carinskog zakonodavstva EU, sva roba koja se unosi iz trećih zemalja, pa tako i roba namijenjena za pomoć, predmet  carinskog nadzora i carinskih postupaka.

Tko može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja carine pri uvozu humanitarne pomoći 
  

Prava i uvjeti korištenja oslobođenja od carine propisana su Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/09 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u EU (dalje u tekstu: Uredba) i Pravilnikom o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (NN br. 52/17) i dodatno pojašnjena Uputom CURH 28/16.
Odredbama Uredbe predviđena je mogućnost oslobođenja od plaćanja carine pri uvozu robe (za opće svrhe) ako su uvoznici dobrotvorne ili filantropske organizacije što znači da je oslobođenje od plaćanja uvozne carine pri uvozu ovih roba uvjetovano činjenicom da su uvoznici u EU državne organizacije ili dobrotvorne ili filantropske organizacije koje imaju odobrenje nadležnih tijela za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
U skladu s odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći (NN br. 102/15 i 98/19), uvoz humanitarne pomoći socijalno osjetljivim skupinama te žrtvama prirodnih nepogoda u Republici Hrvatskoj ovlaštene su obavljati državne organizacije ili druge dobrotvorne organizacije koje imaju odobrenje nadležnih upravnih tijela (upravna tijela županije ili Grada Zagreba nadležno prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći) za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
 
Robe na koje se može primijeniti oslobođenje od uvoznih carina

Prilikom uvoza ovih roba oslobođenje od plaćanja uvozne carine može se primijeniti na: osnovne potrepštine namijenjene za besplatnu podjelu osobama koje trebaju pomoć, robe svih opisa koje besplatno šalju osobe ili organizacije iz trećih zemalja u svrhu prikupljanja pomoći i sredstava prilikom povremenih dobrotvornih događaja, opreme i uredskog materijala koje je osoba ili organizacija s poslovnim nastanom izvan carinskog područja EU, besplatno i bez ikakve komercijalne namjere pošiljatelja, šalje dobrotvornim ili filantropskim organizacijama koje imaju odobrenje nadležnih tijela, isključivo za uporabu u svrhu zadovoljavanja svojih poslovnih potreba ili obavljanja svojih filantropskih ciljeva.

Način ostvarivanja oslobođenja od plaćanja uvoznih carina

Oslobođenje od plaćanja carine ostvaruje se provođenjem carinskog postupka odnosno podnošenjem carinske deklaracije za puštanje odnosne robe u slobodni promet. Deklaraciji se, uz pisani zahtjev za oslobođenje od carine, prilažu:
•račun, gratis račun ili druga odgovarajuća isprava o isporuci, izdana od strane inozemnog donatora (ili prodavatelja, u kojem slučaju nema oslobođenja od plaćanja PDV-a)
•specifikacija robe koja se uvozi,
•izjava korisnika da će se uvezena roba koristiti isključivo za besplatnu podjelu.
 
PDV pri uvozu

Sve humanitarne pošiljke, obuhvaćene oslobođenjem od plaćanja carine, koje su uvoznici besplatno dobili, oslobođene su i plaćanja PDV-a (čl. 44. st. 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
 
Preporuka
Kako bi mogli ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih carina i PDV-a pri uvozu u EU/RH  potencijalne donatore iz trećih zemalja (pravne i fizičke osobe) ljubazno se upućuje da donacije humanitarne pomoći uvoze i koordiniraju preko državnih organizacija ili drugih dobrotvornih organizacija.  
 
Male pošiljke za fizičke osobe

Na male pošiljke roba koje fizičke osobe unose s ciljem poklanjanja potrebitim osobama pogođenim potresom, koje ne premašuje vrijednost ili količinu mjerodavne za primjenu oslobođenja za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika (tj. 2.200,00 kuna po putniku), odgovarajuće će se primijeniti odredbe oslobođenja za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika.

Stranica