Novo carinsko zakonodavstvo

DANA 30. TRAVNJA 2016. PRESTAJE SE PRIMJENJIVATI TRENUTNO VAŽEĆI CARINSKI ZAKONIK ZAJEDNICE (UREDBA VIJEĆA EZ 2913/92), A 1. SVIBNJA 2016. ZAPOČINJE PRIMJENA NOVOG CARINSKOG ZAKONIKA

Dana 9. listopada 2013. donesena je UREDBA (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (CZU), koji je na hrvatskom jeziku objavljen u Službenom listu Europske unije broj L 269 od 10. listopada 2013. CZU je ubrzo izmijenjen, pri čemu je izmjena (koja kaže da se CZU primjenjuje od 1. svibnja 2016.) obavljena u Službenom listu Europske unije broj L 287 od 29. listopada 2013. 

Potom su, zbog niza pogrešaka u prevođenju, Europski parlament i Vijeće donijeli još jedan ispravak hrvatske verzije CZU-a koji je objavljen u Službenom listu Europske unije broj L 70 14. ožujka 2015. 

Pročišćeni tekst CZU-a dostupan je na:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1491296825447&uri=CELEX:02013R0952-20161224

Budući da primjena odredaba CZU-a zahtjeva izradu novih aplikacija, odnosno doradu postojećih aplikacija, Provedbenom odlukom Komisije 2014/255/EU od 29. travnja 2014. (Službeni list EU broj L 134 od 7. svibnja 2014.) donesen je Program rada koji sadržava popis elektroničkih sustava zbog čije prilagodbe je nužno prijelazno razdoblje od datuma primjene CZU-a do operabilnosti aplikacija. Prijelazni period bi trebao trajati najkasnije do 31. prosinca 2020. Ova će se odluka u tom vremenu analizirati i prilagođavati realnim mogućnostima.

Donošenjem i objavom CZU-a na svim jezicima stvoreni su uvjeti za daljnji rad nadležnih tijela na pripremama za njegovu primjenu. Uslijedilo je donošenje i objavljivanje provedbenih akata, i to:
 
  • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe CZU-a, objavljena u Službenom listu Europske unije broj L 343 od 29. prosinca 2015.;
  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju CZU-a, objavljena u Službenom listu Europske unije broj L 343 od 29. prosinca 2015.

Osim toga, izrađen je još jedan akt, neophodan za primjenu CZU-a u prijelaznom periodu:  DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe CZU-a dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni, te o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, objavljena u Službenom listu Europske unije broj L 69 od 15. ožujka 2016.  

Tek se donošenjem svih navedenih akata ostvaruju uvjeti za početak pripreme i donošenja nacionalnih propisa (zakonskih, podzakonskih i smjerodajnih akata) potrebnih za primjenu CZU-a. Carinska uprava će, sukladno obavezama, pripremiti i osigurati pravovremeno donošenje nacionalnih propisa te provesti proces edukacije carinskih službenika i gospodarstvenika u primjeni odredbi novog CZU-a, o čemu će izvještavati na svojim web stranicama.