Nove Uredbe o visini trošarine i posebnih poreza

Slika /8454/shutterstock_48609709_cr.jpg

Sve informacije o novodonesenim Uredbama o visinama trošarina i posebnih poreza mogu se pročitati u ovoj rubrici.


Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode objavljena je u ”Narodnim novinama” broj 33/2020 i stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.. Danom stupanja na snagu predmetne Uredbe  prestaje važiti  Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje  („Narodne novine“, broj 106/2018).

Na temelju članka 87. stavka 7., članka 88. stavka 3. i članka 95. stavka 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18 i 121/2019), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela   Uredbu  o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode kojom se  od 1. travnja 2020. godine mijenja visina trošarine tako da iznosi:
 
  • na cigarete

- specifična trošarina 370,00 kuna za 1000  komada cigareta,
- proporcionalna trošarina 34 % od maloprodajne cijene cigareta, te
- minimalna trošarina na cigarete 824,00 kuna za 1000 komada cigareta,
 
  • sitno rezani duhan za savijanje cigareta  800,00 kuna za jedan kilogram,
 
  • ostali duhan za pušenje  800,00 kn za 1 kilogram,
 
  • cigare i cigarilose  800,00 kn za 1000 komada,
 
  • grijani duhanski proizvod 800,00 kuna za jedan kilogram,
 
  • novi duhanski proizvod 800,00 kuna za jedan kilogram.
 
dok se visina trošarine  ne mijenja u odnosu na e-tekućinu i dalje iznosi 0,00 kn za 1 mililitar.

Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete nisu u obvezi popisati zalihe cigareta, obzirom da je Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine ukinuta obveza obračuna razlike trošarine na zalihe cigareta koje se nalaze u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, i to u slučaju povećanja visine trošarine na cigarete i/ili povećanja maloprodajne cijene cigareta.

Nadalje, trošarinski obveznici koji imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta u mogućnosti su podnijeti Prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od  1. travnja do 3. travnja 2020. godine, zaključno do  16 sati.

Datum važenja povećanih maloprodajnih cijena je 4. travnja 2020. godine te će podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta biti objavljeni dana 3. travnja 2020. godine.
 
Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića objavljena je u ”Narodnim novinama” broj 33/2020 i stupa na snagu 1. travnja 2020. godine. Na temelju članaka 67. stavak 4. i članka 75. stavak 2. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/18 i 121/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela  Uredbu  o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića  kojom se  od 1. travnja 2020. godine mijenja visina trošarine na etilni alkohol te iznosi 6.000,00 kuna po hektolitru čistog alkohola. Visine trošarina na pivo, na mirna i pjenušava vina, na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina i na međuproizvode ostaje ista.
 
Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića objavljena je u ”Narodnim novinama” broj 33/2020 i stupa na snagu 1. travnja 2020. godine. Danom stupanja na snagu predmetne Uredbe  prestaju važiti  odredbe kojima se do stupanja na snagu uredbe uređuje da se na predmete oporezivanja propisane člankom 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine“, broj 72/2013) primjenjuju visine posebnog poreza propisane člankom 7. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine“, broj 72/2013).

Na temelju članka  7. stavka 7. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine, br. 72/13, 121/19 i 22/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela   Uredbu o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića  kojom se  od 1. travnja 2020. godine utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića:
 
  • posebni porez na kavu

Kava se oporezuje prema netomasi kave s tim da se za prženu kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate na osnovi kave posebni porez plaća prema netomasi kave, a za pripravke na osnovi kave, ekstrakata, esencija ili koncentrata kave i nadomjeske kave prema netomasi kave sadržane u gotovom proizvodu.

U odnosu na važeće propise, nema izmjena u načinu izračuna i visinama sastavnica koje se odnose na oporezivanje kave.
 
  • posebni porez na bezalkoholna pića
 
U odnosu na bezalkoholna pića, utvrđuje se novi način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića:

Posebni porez na bezalkoholna
pića plaća se prema:
- volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića te
- sadržaju šećera, metil-ksantina i taurina

Posebni porez na bezalkoholna pića uvijek se plaća prema volumenu
te prema sadržaju:
- šećera (ako bezalkoholna pića ne sadrže metil-ksantine ili taurin podijeljeno u četiri skupine, ovisno o sadržaju šećera, pri čemu pića s manjim sadržajem šećera plaćaju manji porez)
- taurina (ako bezalkoholna pića sadrže taurin)
- metil-ksantina (ako bezalkoholna pića sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin, a ako je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda posebni porez se plaća prema sadržaju šećera).
prema visinama utvrđenim predmetnom Uredbom.

Datum važenja novih odredbi (vezano i za predmete oporezivanja i za način izračuna i za visine sastavnica) je 1. travnja 2020. godine. 

Stranica