Pogranični promet

Pograničnom zonom smatra se dio državnoga područja Republike Hrvatske i susjedne treće zemlje uz zajedničku državnu granicu, koji se prostire u širini određenoj važećim međudržavnim sporazumom o pograničnom prometu potpisanim sa susjednom trećom zemljom.

U tom smislu pogranična zona sa Bosnom i Hercegovinom je pogranično područje, određeno čl. 2. st. 4. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu, kao područje uz zajedničku državnu granicu koje se prostire u dubinu od pet (5) kilometara od zajedničke državne granice, odnosno područje koje uključuje naselja u Republici Hrvatskoj navedena u Dodatku A i naselja u Bosni i Hercegovini navedena u Dodatku B. Pogranično područje ne obuhvaća morski prostor Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Više informacija o naseljima u pograničnom području Republike Hrvatske na zajedničkoj državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom možete naći na poveznici: https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/2013/130620-SOP1.pdf.

Osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni Republike Hrvatske mogu, uz oslobođenje od uvoznih davanja, dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu čija vrijednosti ne prelazi iznos od 40 EUR-a.

Neovisno o naprijed navedenom vrijednosnom ograničenju, pri uvozu se oslobođenje od uvoznih davanja odnosi i na sljedeće dnevne količine trošarinskih proizvoda:

- duhanskih proizvoda: 25 cigareta, 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), 5 cigara, 25 grama duhana za pušenjem, 25 grama grijanog duhanskog proizvoda te 4 mililitara e-tekućine

- alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više - 0,25 litre, alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje do 0,25 litre

- mirnog vina 1 litra

- piva -1,5 litra.

Unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta, koji čine dio osobne prtljage putnika, podliježe službenim kontrolama prema posebnim pravilima, te mora ispunjavati odredbe EU i nacionalnog zakonodavstva.

Sukladno Zakonu o službenim kontrolama carinski službenici na graničnim prijelazima vrše službene kontrole bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, koji čine dio osobne prtljage putnika i koji su namijenjeni za osobnu potrošnju ili uporabu, a čiji unos u EU nije zabranjen.

U smislu fitosanitarnih propisa Unije, a u skladu s rizikom koji predstavljaju, bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti podrijetlom iz trećih zemalja, u osobnoj prtljazi putnika, dijele se u četiri osnovne skupine:

I.          bilje i biljni proizvodi čiji je unos u Uniju zabranjen

II.         sjeme i/ili bilje za sadnju koje mora pratiti fitosanitarni certifikat i čiji unos u Uniju nije izuzet od službenih kontrola na graničnoj kontrolnoj postaji

III.         bilje i biljni proizvodi koje mora pratiti fitosanitarni certifikat, a unose se u količini primjerenoj za osobnu uporabu i čiji je unos dopušten ako se službenom kontrolom, koju provodi carinska služba, utvrdi da udovoljava fitosanitarnim zahtjevima Unije

IV.        bilje i biljni proizvodi koje ne treba pratiti fitosanitarni certifikat te koje ne podliježu službenim kontrolama

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji su unos na područje Unije obvezni fitosanitarni certifikati, te onih za koje ti certifikati nisu obvezni nalazi se u Prilogu XI dio A i dio B, te u Prilogu XII, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 od 28. studenoga 2019., a isti je izmjene Provedbenom uredbom komisije (EU) 2021/2285 od 14. prosinca 2021. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu uvrštavanja na popis štetnih organizama, zabrana i zahtjeva za unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u Uniju i njihovo premještanje unutar Unije te o stavljanju izvan snage odluka 98/109/EZ i 2002/757/EZ i provedbenih uredbi (EU) 2020/885 i (EU) 2020/1292 Provedbena uredba komisije (EU) 2021/2285 od 14. prosinca 2021. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2072(Službeni list 458/173 od 22.12.2021. godine) za robu iz priloga I., II., od IV., do VIII., i od X. do XIV. Provedbene uredbe (EU) 2019/2072, nastaje obveza podnošenja predmetne robe na GKP, radi obavljana fitosanitarnog pregleda od strane nadležnih tijela Državnog inspektorata, Sektora za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor, a radi dosljedne primjene navedene uredbe, dostupno na web stranici Carinske uprave na poveznici: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/uvoz-bilja-i-biljnih-proizvoda-u-osobnoj-prtljazi-putnika-i-malim-posiljkama-koje-se-salju-fizickim-osobama/2775.

Ministarstvo poljoprivrede  povodom zahtjeva specijaliziranog subjekta za upis u Službeni registar istih i za odobrenje unošenje bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta na granična područja RH donosi rješenje na temelju Zakona o biljnom zdravstvu i Pravilnika o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje RH.

Za dodatna pojašnjenja postupanja pri uvozu biljnih proizvoda i bilja, možete više dobiti od granične fitosanitarne inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske: fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr.

Odredbama članaka 35. do 40. Uredbe 1186/2009 propisana su oslobođenja od plaćanja uvozne carine za poljodjelske, stočarske, pčelarske, vrtlarske, šumarske, ribolovne i druge slične proizvode, koji su dobiveni s posjeda - gospodarstava u pograničnom području susjedne zemlje te ih u Republiku Hrvatsku uvozi neposredno sam poljoprivredni proizvođač ili unos za njegov račun obavlja treća osoba. Navedena roba, oslobođena je od plaćanja PDV-a, sukladno članku 44. stavku 1. točki 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine”, br. 73/13, do 113/22). Oslobođenje od uvozne carine i PDV-a ograničeno je na proizvode u primarnom obliku koji nisu podvrgnuti nikakvoj obradi, osim one koja je uobičajena nakon žetve ili proizvodnje.

Nadalje, prilikom prelaska granice u pograničnom prometu posjednik evidencijskog lista dužan je identificirati se pograničnom propusnicom. Pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih ili izvoznih davanja u pograničnom prometu ostvaruje se podnošenjem nadležnom carinsko uredu evidencijskog lista u pograničnom prometu i predmetne robe. Prije podnošenja evidencijskog lista radi ovjere njegov posjednik dužan je u evidencijski list upisati redni broj, datum unosa te vrstu i količinu robe koju jednokratno prevozi/prenosi prilikom prelaska granice i na koju ima pravo biti oslobođen plaćanja uvozni/izvoznih davanja, ovjerom evidencijskog lista roba se pušta i smatra se oslobođenom od davanja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i nadležnom carinskom uredu preko kojega se obavlja unos ovih proizvoda u RH. Kontakt podatke i radno vrijeme carinskih ureda u Republici Hrvatskoj možete naći na poveznici: https://carina.gov.hr/Adresar Carinske uprave i radno vrijeme.