Izmjene G2B servisa

Vezano na obavijest o uvođenju nove aplikacije za zastupanje i primjenu aplikacije u segmentu e-Trošarina izvješćuju se i najavljuju promjene i na G2B servisu.

Kako bi se i G2B servis prilagodio mogućnostima zaprimanja poruka (sistem to sistem) koje sadrže podatak o zastupanju evidentiranom u aplikaciji zastupanje predviđene su i bit će provedene sljedeće izmjene:

  • Unutar same strukture poruke dodan je novi atribut DelegatorID u RequestHeader G2B dokumenta
  • predviđene su nove poruke s greškama E011 (opisane u Uputama za korištenje aplikacije Carinski G2B klijent)
  • ažurirani dokumenti koji opisuju G2B servis s opisom novih izmjena (Tehnicka specifikacija G2B servisa v1.7.pdf i WSDL + XSD.zip) te se nalaze u prilogu).
Promjene su već provedene i dostupne u testnoj okolini G2B servisa, te je s testnom okolinom moguće već sada provjeriti i testirati razmjenu poruka.

Produkcija novog G2B servisa predviđena je usporedno s punom produkcijom sustava zastupanja integriranog sa sustavom e-Trošarine, a prema predviđenim rokovima izmjena na sustavima e-Trošarine.

Ukoliko gospodarstvenici koriste aplikacije svojih aplikativnih dobavljača za slanje poruka koje se odnose na trošarinsko poslovanje putem G2B servisa, njihovi dobavljači aplikacija moraju provesti prilagodbu svojih aplikacija, kako bi bile u mogućnosti slati poruke s parametrima vezano na zastupanje. Isto tako kako je to opisano u Uputama za korištenje aplikacije za administraciju korisnika G2B sustava i prema prethodnoj obavijesti i u slučaju slanja podataka putem aplikacija na G2B servis prethodno je potrebno provesti formalnosti kreiranja, usuglašavanja i aktivacije zastupstva u aplikaciji G2B administracija.

 Pisane vijesti