Aktivnosti prvostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave tijekom 2023. godine

Prvostupanjski disciplinski sud Carinske uprave ustrojen je Zakonom o carinskoj službi za sve carinske službenike, a nadležan je za odlučivanje u postupcima povrede službene dužnosti.

Prvostupanjski disciplinski sud Carinske uprave (sa sjedištem u Središnjem uredu u Zagrebu) ustrojen je Zakonom o carinskoj službi za sve carinske službenike, a nadležan je za odlučivanje u postupcima o:
  • teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju
  • lakim povredama službene dužnosti u drugom stupnju i
  • udaljenjima iz službe u drugom stupnju.
 
Prvostupanjsko odlučivanje u postupcima teške povrede službene dužnosti
 
Tijekom 2023. godine Prvostupanjski disciplinski sud izdao je ukupno 63 rješenja u postupcima teške povrede službene dužnosti, u kojima su teške povrede službene dužnosti, u pretežitom broju, bile nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti te nepostupanje po napucima i uputama za rad koje donosi Središnji ured o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe.
 
Gledajući strukturu izrečenih kazni u disciplinskim predmetima zbog teške povrede službene dužnosti, u 36 rješenja izrečena je novčana kazna, u 11 rješenja izrečena je najstroža kazna prestanka državne službe, u 12 rješenja službenik je oslobođen od odgovornosti, a u 4 predmeta odlučeno je o obustavi postupka. U 4 predmeta također su rješenjem izrečene i mjere zabrane prijma u državnu službu na 1 odnosno 4 godine.
 
Protiv rješenja o teškoj povredi službene dužnosti tijekom 2023. godine zaprimljena je 21 žalba, o kojima odlučuje Drugostupanjski disciplinski sud Carinske uprave, a za odluke navedenih disciplinskih tijela Carinske uprave sudska zaštita i time provjera zakonitosti provedenih disciplinskih postupaka osigurana je pred upravnim sudovima pokretanjem upravnog spora (dvostupanjski upravni spor).
 
Tijekom 2023. godine Prvostupanjski disciplinski sud zaprimio je osam presuda nadležnog prvostupanjskog upravnog suda kojima se odbija tužba i potvrđuje rješenje disciplinskog tijela.
 
Tijekom 2023. godine Prvostupanjski disciplinski sud zaprimio je pet presuda Visokog upravnog suda, kao drugostupanjskog sudbenog tijela kojim se odbija žalba kao neosnovana.
 
 
Drugostupanjsko odlučivanje o lakim povredama službene dužnosti i o udaljenjima iz službe
 
U 2023. godini Prvostupanjski disciplinski sud izdao je 4 rješenja povodom pokrenutog žalbenog postupka protiv rješenja o lakim povredama službene dužnosti.
 
Tijekom 2023. godine Prvostupanjski disciplinski sud izdao je 9 rješenja u postupcima povodom žalbi izjavljenih protiv rješenja o udaljenju iz službe.
 
U svih devet navedenih predmeta žalba je odbijena kao neosnovana, a što je i u tri predmeta potvrđeno presudom Upravnog suda.
 

Pisane vijesti