Vijeće EU donijelo paket sankcija protiv Irana

U Službenom listu EU br. L 186, 25. srpnja 2023. godine, objavljena je Uredba o mjerama ograničavanja s obzirom na vojnu potporu Irana agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine.

Uredba Vijeća (EU) 2023/1529 od 20. srpnja 2023. o mjerama ograničavanja s obzirom na vojnu potporu Irana agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.186.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2023%3A186%3ATOC), zabranjuje izvoz u Iran komponente koje se upotrebljavaju za proizvodnju bespilotnih letjelica.

Uvodi se i zabrana prodaje, licenciranje ili prijenos prava intelektualnog vlasništva ili poslovnih tajni, kao i dodjela pravâ na pristup ili ponovnu upotrebu materijala ili informacija koji su zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva ili su poslovne tajne u vezi s robom i tehnologijom čiji su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz zabranjeni osobi, subjektu ili tijelu u Iranu ili za upotrebu u Iranu. Predviđeno je i zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora te zabrana stavljanja financijskih sredstava i gospodarskih izvora na raspolaganje fizičkim i pravnim osobama, subjektima ili tijelima koji su odgovorni za iranski program bespilotnih letjelica, koji ga podupiru ili su u njega uključeni.
 

Pisane vijesti