Aktivnosti prvostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave tijekom 2022. godine

Prvostupanjski disciplinski sud Carinske uprave ustrojen je Zakonom o carinskoj službi za sve carinske službenike, a nadležan je za odlučivanje u postupcima povrede službene dužnosti.

Prvostupanjski disciplinski sud Carinske uprave (sa sjedištem u Središnjem uredu Carinske uprave u Zagrebu) ustrojen je Zakonom o carinskoj službi za sve carinske službenike, a nadležan je za odlučivanje u postupcima o:
  • teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju
  • lakim povredama službene dužnosti u drugom stupnju i
  • udaljenjima iz službe u drugom stupnju.
 
Prvostupanjsko odlučivanje u postupcima teške povrede službene dužnosti
 
Tijekom 2022. godine Prvostupanjski disciplinski sud izdao je ukupno 37 rješenja u postupcima teške povrede službene dužnosti, u kojima su teške povrede službene dužnosti, u pretežitom broju, bile nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti te nepostupanje po napucima i uputama za rad koje donosi Središnji ured o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe.
 
Gledajući strukturu izrečenih kazni u disciplinskim predmetima zbog teške povrede službene dužnosti, u 28 rješenja izrečena je novčana kazna, u 6 rješenja izrečena je najstroža kazna prestanka državne službe, a u 3 rješenja službenik je oslobođen od odgovornosti. U 4 predmeta također su rješenjem izrečene i mjere zabrane prijma u državnu službu na 1 odnosno 4 godine.
 
Protiv rješenja o teškoj povredi službene dužnosti tijekom 2022. godine zaprimljeno je 13 žalbi, o kojima odlučuje Drugostupanjski disciplinski sud Carinske uprave, a za odluke navedenih disciplinskih tijela Carinske uprave sudska zaštita i time provjera zakonitosti provedenih disciplinskih postupaka osigurana je pred upravnim sudovima pokretanjem upravnog spora (dvostupanjski upravni spor).
 
Tijekom 2022. godine Prvostupanjski disciplinski sud zaprimio je 6 presuda nadležnog prvostupanjskog upravnog suda kojom se odbija tužba i potvrđuje rješenje disciplinskog tijela, 2 presude nadležnog prvostupanjskog suda kojom se usvaja tužbeni zahtjev te se predmet vraća na ponovni postupak.
 
Tijekom 2022. godine Prvostupanjski disciplinski sud zaprimio je 3 presude Visokog upravnog suda, kao drugostupanjskog sudbenog tijela kojim se odbija žalba kao neosnovana, te 1 presuda Visokog upravnog suda kojima se usvaja žalba na presudu prvostupanjskog upravnog suda.
 
Drugostupanjsko odlučivanje o lakim povredama službene dužnosti i o udaljenjima iz službe
 
U 2022. godini Prvostupanjski disciplinski sud izdao je 1 rješenje povodom pokrenutog žalbenog postupka protiv rješenja o lakim povredama službene dužnosti.
 
Tijekom 2022. godine Prvostupanjski disciplinski sud izdao je 2 rješenja u postupcima povodom žalbi izjavljenih protiv rješenja o udaljenju iz službe.
 
U oba navedena predmeta rješenja žalba je odbijena kao neosnovana, a što je i potvrđeno presudama Upravnog suda.
 
Ustavni sud
 
Tijekom 2022. godine Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 1 rješenje kojim se ne prihvaćaju prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 104., 105. stavaka 2. i 3., 106. stavka 2., 107., 110., 112. stavka 1., 113. stavka 1. i 116. Zakona o carinskoj službi (Narodne novine, broj 68/13., 30/14.,115/16., 39/19. i 98/19 ).
 
Navedeno se odnosi na postupanje u 5 disciplinskih predmeta Prvostupanjskog disciplinskog suda.
 
 

Pisane vijesti