Povratnici

Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, teritorij Republike Hrvatske u carinskom smislu postaje područje Carinske unije. Svi carinski propisi Europske Zajednice primjenjivati će se i na području Republike Hrvatske. Ti propisi su Uredba vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom je uspostavljen Carinski zakonik Zajednice (CZZ), te Uredba komisije (EEZ) br. 2454/93 od 02. srpnja 1993. koja predstavlja Uredbu za provedbu carinskog zakonika Zajednice (UPCZZ).

Uredbom Vijeća (EEZ) broj 1186/2009 uspostavljen je sustav oslobođenja od carina u Zajednici. Navedena Uredba u glavi I propisala je područje primjene i definicije vezane uz predmetna oslobođenja. U glavi II propisana su oslobođenja od carine koja se odnose na osobno vlasništvo koje pripada fizičkim osobama koje prenose svoje uobičajeno prebivalište iz treće zemlje u Zajednicu. Slijedom navedenog u članku 3. Uredbe propisano je da u skladu s člancima 4. do 11. Uredbe, osobno vlasništvo koje uvoze fizičke osobe koje prenose svoje uobičajeno prebivalište iz treće zemlje na carinsko područje Zajednice oslobođeno je uvoznih carina.

Sukladno članku 3. Uredbe o carinskim oslobođenjima, od plaćanja carine oslobođena je osobna imovina fizičkih osoba koje se iz trećih zemalja doseljavaju u Zajednicu, uz uvjete:

  • da je korisnik oslobođenja prije doseljenja u trećoj zemlji boravio najmanje 12 mjeseci neprekidno, te 
  • da pri doseljenju uvozi osobnu imovinu koju je do dana doseljenja posjedovao i koristio u svojem kućanstvu u trećoj zemlji najmanje 6 mjeseci. 
Osobnom imovinom se smatra svaka imovina namijenjena osobnoj uporabi korisnika oslobođenja i članova njegove obitelji.

Predmetima osobne imovine ne smatraju se alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, komercijalna sredstva prijevoza, strojevi, te alati i instrumenti za obavljanje određene profesionalne djelatnosti.

Uzimajući u obzir odredbe članka 4. navedene Uredbe oslobođenje je ograničeno na osobno vlasništvo koje:

  • je, osim u posebnim slučajevima koje opravdavaju okolnosti, predmetna osoba posjedovala, odnosno u slučaju robe koja se ne može konzumirati, rabila u svojem bivšem uobičajenom prebivalištu najmanje šest mjeseci prije datuma na koji je prestala imati svoje uobičajeno prebivalište u otpremnoj trećoj zemlji;
  • je namijenjeno za uporabu u istu svrhu u njenom novom uobičajenom mjestu prebivališta.

Pored toga, države članice mogu za oslobođenje odrediti uvjet da su za to vlasništvo plaćene carine i/ili porezna davanja koja se obično plaćaju u zemlji podrijetla ili u zemlji otpreme.

Sam postupak oslobađanja obavlja se na način kao i do sada: doseljenik koji želi koristiti oslobođenje od plaćanja carine prema članku 3. Uredbe, podnosi nadležnom carinskom uredu zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, kojemu prilaže:

  1. potvrdu diplomatskoga ili konzularnoga predstavništva Republike Hrvatske u trećoj zemlji ili drugu odgovarajuću ispravu (primjerice potvrdu stranog ili hrvatskog poslodavca, zavoda za zapošljavanje o zaposlenosti) kojom se dokazuje njegov prethodni neprekidni boravak u trećoj zemlji od najmanje 12 mjeseci,
  2. pisanu izjavu o danu njegovog preseljenja u Republiku Hrvatsku, te da u posljednjih 12 mjeseci nije koristio identično oslobođenje,
  3. popis osobne imovine koja se uvozi, u dva primjerka, s izjavom o njihovom posjedovanju i uporabi u inozemstvu najmanje 6 mjeseci prije njegova doseljenja, te
  4. ispravu o prijavi boravišta u Republici Hrvatskoj.
Odluku o pravu na ostvarivanje oslobođenja iz članka 3. Uredbe, nadležni carinski ured donosi u redovnom carinsko - upravnom postupku.
 
Također sukladno članku 44. Zakona o porezu na dodanu vrijednost  („Narodne Novine” 73/13) propisano je oslobođenje za uvoz osobne imovine koju pri preseljenju u Republiku Hrvatsku uvoze fizičke osobe koje su prethodno izvan Europske unije boravile neprekidno najmanje 12 mjeseci. Oslobođenje se kao i kod carinskog oslobođenja ne odnosi na alkohol i alkoholna pića i prerađevine, komercijalna prijevozna sredstva i dobra koja se koriste za obavljanje djelatnosti ili zanimanja.
 
Što se pak tiče vrlo čestog pitanja vezanog uz osobne automobile ističemo da se na njih primjenjuju predmetna oslobođenja sukladno gore navedenim propisima, s tim da prema Zakonu o posebnom porezu na osobna vozila („Narodne novine“, broj 15/13) ona su predmet oporezivanja.
 
Sve informacije vezane za plaćanje trošarine kod uvoza osobnog automobila možete pronaći na web stranicama Carinske uprave (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila NN 15/13. od 6. veljače 2013 i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila NN 52/13. od 3. svibnja 2013.).
 
U svrhu pravilnog i zakonitog obavljanja radnji obuhvaćenih carinskim propisima te pribavljanja relevantnih pojašnjenja, upućujemo Vas i na mogućnost korištenja usluga osoba ovlaštenih za zastupanje u carinskim postupcima (špeditera) koje, dakle, radnje zastupanja obavljaju kao svoju profesionalnu i propisima uređenu djelatnost za čije obavljanje moraju ispuniti propisane uvjete, te, između ostaloga, i položiti stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja u carinskim postupcima.
 
Vezano za Vaš upit carinskoj službi u vezi sa provedbom carinskih propisa, upućujemo Vas da se izravno obratite mjesno nadležnom područnom carinskom uredu prema adresi Vašeg stanovanja, obzirom da su PCU-i u cijelosti nadležne za odobravanje i provjeru provedbe carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, odnosno provedbu konkretnog postupka carinjenja na području svoje mjesne nadležnosti, što se odnosi i na druga eventualno potrebna razjašnjenja u vezi sa problematikom iz nadležnosti carinske službe, pri čemu će Vam upravo PCU-i, neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica (carinskih ispostava i odjeljaka), pružiti sve potrebne informacije i pojašnjenja.