Oglas za prodaju Inox stupića, raznih vijaka i sifona - 4.usmena javna dražba i 1.pisane javne ponude

Četvrta usmena javna dražba za robu Područnog carinskog ureda Rijeka:
- Inox stupići sa nosačima za staklenu ogradu (13- komada);
-I.javna pisana prodaja raznih vijaka;
-I.javna pisana prodaja podnih i zidnih sifona
                
Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjela za prodaju robe ovim putem poziva zainteresirana pravne osobe , fizičke osobe i fizičke osobe obrtnike na četvrtu usmenu javnu dražbu za robu: Inox stupići (133-kom.);
 I.javnu pisanu prodaju raznih vijaka (26 kutija-12.900 kom.) i I.javnu pisanu prodaju podnih sifona za kupaonicu (144 kom.) i zidnih sifona za perilicu (48 kom.)
 
1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU I BROJ PRODAJE:
 
            415-01/17-02/644    Broj prodaje: 07/2019
           415-01/20-02/187    Broj prodaje: 11/2020
           415-01/20-02/107    Broj prodaje: 20/2020
          
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE:
 
Usmena javna dražba za LOT I. održati će se 10.srpnja 2020. godine u 10,30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjel prodaje robe,  drugi kat , soba br. 13, Riva Boduli 9.
 
Objava rezultata usmene javne dražbe biti će 10. srpnja 2020. godine  na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
Prikupljanje pisanih ponuda za LOT II. i LOT III. izvršiti će se od 25.lipnja 2020. do 06.srpnja 2020.godine do 09:00 sati.
 
Čitanje pristiglih pisanih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 06.srpnja 2020.godine u 09:30 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13, na adresi Riva Boduli 9, 51000  Rijeka.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE:
 
LOT 1: Inox stupići sa nosačima za staklenu ogradu (13 komada)
 
 
 • Početna cijena: 3.300,00 HRK
 
 • (na početnu cijenu uključen je i PDV od 25%)
 
 • Jamčevina: 10 % (330.00 HRK)
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun Područnog carinskog ureda Rijeka:
 
HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00000719
ili u gotovini.
 
Usmena javna dražba provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da u slučaju potrebe ishodi potrebne dozvole ili isprave.
 
Roba se može uz prethodnu najavu na tel. 051/525-134 Područnog carinskog ureda Rijeka, Odjela za prodaju robe, Riva Boduli 9., Rijeka.
 
Napomena: Ponuda se odnosi na cijeli LOT 1., odnosno ukupnu količinu od 13 kom inox stupića za ogradu s bočnim nastavcima za stakleni element ograde.
 
 
LOT 2: RAZNI VIJCI ZA DRVO „Friulsider“ (Ud), It  (26 kutija-12.900 kom)
 
-Početna cijena: 1.625,84 HRK
-(na početnu cijenu obračunata je carina za treće zemlje u visini od 3,7% te PDV od 25%)
-Jamčevina: 10% (163.00 HRK)
 
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun Područnog carinskog ureda Rijeka:
 
HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00001120
ili u gotovini.
 
 
-LOT 3: PODNI KANALIZACIJSKI SIFON ZA KUPAONU (144 kom) i ZIDNI SIFON ZA PERILICU (48 kom)
 
-Početna cijena za podne kanalizacijske sifone: 8.640,00 HRK
-(na početnu cijenu obračunata je stopa carine 6% te PDV od 25%)
-Jamčevina: 10% (864.00 HRK)
 
-Početna cijena za zidne sifone za perilicu:1.920,00 HRK
-(na početnu cijenu obračunata je stopa carine 6,5% te PDV od 25%)
-Jamčevina: 10% (192.00 HRK)
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun Područnog carinskog ureda Rijeka:
 
HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00001220
ili u gotovini.
 
Napomena: Ponuda se podnosi za cijeli LOT 3, odnosno ukupnu količinu od  144 kom podnih sifona za kupaonu i 48 kom zidnih sifona za perilicu.
 
4.  POSTUPAK  USMENE JAVNE DRAŽBE:
 
Usmenom javnom dražbom roba se prodaje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu poziva za usmenu javnu dražbu.
Prije usmene javne dražbe ponuditelj Područnom carinskom uredu Rijeka, Odjelu za prodaju robe, prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa:
 
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki (ovisi o vrsti/količini robe)
5. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
 
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu- zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.
Povjerenstvo vrši usmeno nadmetanje na način da voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene za predmetnu robu dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Voditelj nadmetanja  će nakon što prestane nadmetanje pozvati tri puta ponuđače da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva  biti će  odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.
 
5. POSTUPAK PISMENE JAVNE PRODAJE
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne cijene, kako je gore navedeno za svaki LOT zasebno.
 
 
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama preporučeno poštom ili dostavom na adresu s napomenom:
 
 
Područni carinski ured Rijeka
Riva boduli 9
51000 Rijeka
 
„Ne otvaraj“ – Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj
 
 
           415-01/20-02/187    Broj prodaje: 11/2020 PCU Rijeka
           415-01/20-02/107    Broj prodaje: 20/2020 PCU Rijeka
 
Ili na obrascu ponude koja se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134 ili traženjem na e-mail:
-robert.spiljak@carina.hr
-goranka.ruzic@carina.hr
-goran.loncaric@carina.hr
-anđelika.salamon@carina.hr
          
 
 
 
Ponuda mora sadržavati slijedeće podatke:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe,
 2. Oznaku identifikacijske isprave 
 3. Naziv robe za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene
 5. IBAN računa za povrat jamčevine
 6. U ponudi navesti popis priloga
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa
 
Rok za podnošenje ponuda je 06.07.2020. do 09:00 sati.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate javnih ponuda objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Rijeka odmah po završetku nadmetanja.
 
 
 
Ponude Povjerenstvo evidentira prema redoslijedu zaprimanja na način da se u Zapisnik naznačuje:
 
 • Redni broj, naziv ponuditelja te visinu ponuđene cijene Ponude se do otvaranja pohranjuju prema Uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, a odluka se unosi u Zapisnik. Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima navedenih najviših ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
 
 
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obavještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda I odabiru najpovoljnije ponude.
 
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se pisanim putem, osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
 
 
Objava oglasa o javnoj prodaji prikupljanjem pisanih ponuda stupa na snagu  06.07.2020. godine, a objava oglasa o prodaji putem usmene dražbe stupa na snagu 10.07.2020.godine.