Naziv dokumenta I. neposredna pogodba pisanim ponudama za plovilo pri Područnom carinskom uredu Rijeka – jahta “San Lorenzo 19” – “Saudagi”

 
1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENA JAVNA PRODAJA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
I. neposredna pogodba pisanim ponudama br. 6/2019
Referentni broj: 415-01/19-02/85
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
Motorno plovilo – jahta „San Lorenzo 19“„Saudagi“
 • marka plovila San Lorenzo 19
 • godina proizvodnje: 1984.
 • dužina: 19,49 m, širina 5,40 m
 • ugrađeni motori marke MAN D2542MLE 2x478 kW diesel 
Plovilo se nalazi u Marina Nautica Novigrad, Svetog Antuna 15 i nalazi se na vezu u moru, u dobrom je stanju. Oko motora ima malo kaljužne vode.
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU USMENOM JAVNOM DRAŽBOM I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna pojedinačna vrijednost za motornu brodicu iznosi =365.435,59 HRK, bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe. Jamčevina iznosi =36.543,56 HRK što je iznos od 10% početne pojedinačne vrijednosti.
 
4.  VRSTA DAVANJA KOJE SE PLAĆA PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET:
 
Na postignutu pojedinačnu cijenu obračunava se PDV od 25%.
 
Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
 
5. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Neposrednoj pogodbi pisanim ponudama mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% od početne cijene.
 
6. VISINA I NAČIN POLAGANJA JAMČEVINE
 
Jamčevina iznosi =36.543,56 HRK što iznosi 10% od početne prodajne cijene.
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11,
Poziv na broj za fizičke osobe: 60003-7170-00000619
Poziv na broj za pravne osobe: 60003-7129-00000619
 
7. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Plovilo se nalazi na vezu u Marina Nautica Novigrad, Svetog Antona 15.
 
Upis plovila u Hrvatski registar plovila:
 
 •   osoba koja na javnoj dražbi kupi jedno od navedenih plovila, a koje je prethodno bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za upis u upisnik brodova, treba se javiti HRB-u koji će provesti ocjenu sukladnosti plovila sa zahtjevima Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, te ukoliko je sve u redu, izdati Potvrdu o ispitivanju koja predstavlja dostatni dokument za upis plovila u upisnik;
 
-  osoba koja na javnoj dražbi kupi plovilo koje nije bilo upisano u upisnik države članice EU, u svrhu tehničke prihvatljivosti treba provesti postupak ocjene sukladnosti nakon gradnje (PCA) kod jednog od prijavljenih tijela iz NANDO baze Europske unije, nakon provedenog PCA postupka prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o ispitivanju te pod svojom odgovornošću pločicu na kojoj se nalazi CE oznaka. Na taj način plovilo postaje prihvatljivo za upis u upisnik.
 
 
8. MJESTO I UPUTA PROVOĐENJA NEPOSREDNE POGODBE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA:
 
Pisane ponude dostavite preporučenom poštom ili dostavom najkasnije do 9. srpnja 2020. u 9.00 sati na adresu:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
 
Napomena:
“za podaju br. 6/19 “San Lorenzo 19””
 
Čitanje pristiglih ponuda za I. neposrednu pogodbu pisanim ponudama biti će
 
 1. srpnja 2020. u 10:30 sati, soba br. 13
 
Prihvatit će se ponuda ponuditelja koji je uplatio jamčevinu i koji je ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu.
 
Za prodaju neposrednom pogodbom pisanim ponudama ponuditelji moraju priložiti:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 4. Izvod iz sudskog registra za tvrtke
 5. Broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
 Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim i/ili e-poštom osim ukoliko je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.
 
Napomena: Pisana ponuda kod neposredne pogodbe ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti.
 
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova smještaja plovila od dana kupnje na javnoj prodaji
 
Obrazac ponude I ostale informacije mogu se dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
9. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI NEPOSREDNE POGODBE PISANIM PONUDAMA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave, www.carina.gov.hr (link „dražbe“) i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi neposredne pogodbe pisanim ponudama i odabiru najpovoljnije ponude.
 
10. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovnine (ostvarene prodajne cijene) te uplatiti iznos pripadajućih davanja na kupovninu, koja su navedena za puštanje robe u slobodan promet.
Po ispunjenju obveza kupcu će se izdati odgovarajuća potvrda o provedenoj dražbi.
 
Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati ostatka iznosa do iznosa ostvarene prodajne cijene - kupovnine.
 
Sudionicima usmene javne dražbe jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana završetka dražbe.
Jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji:
- nisu pristupili dražbi,
- nisu na propisan način sudjelovali na dražbi (koja je napustila prostor dražbe prije završetka dražbe, koja nije ponudila iznos veći od početne prodajne cijene zbog čega dražba nije uspjela te koja je izjavila prigovor, a nije potpisala zapisnik
- nisu potpisali zapisnik ili nisu ispunili obveze plaćanja kupovnine i ostalih davanja za puštanje robe u slobodan promet.
- nisu prema ocjeni Povjerenstva utjecali i onemogućili pravilan tijek i završetak dražbe