Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Split, vino i pjenušac (310 boca od 0,75 lit), 12.07. – 22.07.2019.

1.   REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

       415-01/19-02/390
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

Prikupljanje pisanih ponuda trajat će od 12.07.2019. godine do 22.07.2019 godine  do 10,00 sati. Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda izvršit će se 22.07.2019. godine u prostorijama Područnog carinskog ureda Split, Carinski ured Dubrovnik, Odjela prodaje robe, u 10,15 sati,  Dr Ante Starčevića 9, Dubrovnik.
Objava rezultata prikupljanja pisanih ponuda bit će na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE
 • STRANA ROBA
 
 
            (mjesto robe - PCU Split, Odjel prodaje robe, Dubrovnik)
 
 • Reserve Mouton Cadet 60 boca od 0,75 lit
 • Bellini Canella 30 boca od 0,75 lit
 • Champagne Henriot Rose 30 boca od 0,75 lit
 • Champagne Henriot Brut Souverian 30 boca od 0,75 lit
 • Champagne Barons De Rotchild 10 boca od 0,75 lit
 • Mouton Cadet Sauvignon Blanc 30 boca od 0,75 lit
 • Prestige Minuty 30 boca od 0,75 lit
 • Canella Rose 30 boca od 0,75 lit
 • Mouton Cadet Baron Philippe 30 boca od 0,75 lit
 • Le Rose De Mouton Cadet 30 boca od 0,75 lit
                                                                                                                                                                                                                                                             
            Početna cijena: 31.000,00 HRK bez davanja
            Jamčevina: 10 %   3.100,00 HRK

Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00039019 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00039019 (za fizičke osobe).
 
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 020 772 030, Područni carinski ured Split, Carinski ured Dubrovnik, Odjel prodaje robe,  Dr Ante Starčevića 9, Dubrovnik.
 
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se po modelu „viđeno kupljeno, bez garancije“ uz obvezu kupca da prije preuzimanja robe ishodi potrebne dozvole – odobrenje sanitarne inspekcije i druge isprave – podnese carinsku deklaraciju.
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe - obrti.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/19-02/390“, na adresu Područni carinski ured Split, Carinski ured Dubrovnik, Odjel prodaje robe, Dr Ante Starčevića 9, 20000 Dubrovnik.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe),
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
-Visinu ponuđene cijene,
-O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine,
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi.
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave,
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
-Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
Rok za podnošenje ponuda je 22. srpnja 2019. u 10:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.