Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Rijeka-PASSAT 2.0 TDI karavan

Slika /8007/slike-Passat.jpg 1.jpg
1. Redni broj i godina oglašenog postupka prikupljanja pisanih ponuda:
 
                    Prodaja broj: - 15/2019
 
             Referentni broj: 415-01/19-02/372
 
2Mjesto i vrijeme prodaje vozila:
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 09. listopada 2019. u 9:00 sati do 23. listopada 2019. godine u 09:00 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 23. listopada 2019. godine u 09:15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, prvi kat, soba br. 8.,  Riva Boduli 9,  51000 Rijeka.
 
3. Vrsta robe izložene za javnu prodaju:
 
Osobno motorno vozilo: PASSAT 2.0 TDI - karavan
 
 • Broj šasije:WVWZZZ3CZ8E058996
 • God. proizvodnje: 2007.
 • Kilometraža: 201 030 km.
 • Ekološka kategorija: Euro 4
.
Prodaja se vrši po sistemu viđeno – kupljeno bez garancije, uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko su potrebne. Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
Robu se može pogledati u uredovnom vremenu Područnog carinskog ureda Rijeka uz prethodnu najavu na telefon 051/ 525-134.
 
4. Iznos početne prodajne cijene s uključenim davanjima koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet:
 
Početna cijena za vozilo iznosi 27.638,50 kn, jamčevina iznosi 2.763,85 kn, što iznosi 10% od početne prodajne cijene vozila.
 
Napomena: Na cjienu ponuđenu za predmetno vozilo obračunava se 10% carine, 25% PDV-a  i PPMV (poseban porez na motorna vozila)
 
Uplata jamčevine vrši se na evidetni račun Područnog carinskog ureda Rijeka HR 9310010051784500191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00000219.
 
5. Podnošenje ponuda:
 
Ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečačenim omotnicama s napomenom:
 “Ne otvaraj -Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj 15/2019 na adresu Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka ili na  obrascu ponude koja se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 29, treći kat, ili e-poštom preko e-adrese: goran.ivanis@carina.hr ili goran.loncaric@carina.hr.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe,
 2. Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
 3. Roba za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene
 5. O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
 6. Popis priloga uz ponudu
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 4. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa
 
Rok za podnošenje ponuda je 23.10.2019. u 09:00 sati.
 
Napomena: kada se upisuje ponuda- ponuditelj upisuje vrijednost višu od početne prodajne cijene
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama. O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja, te rezultate javnih ponuda objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Rijeka odmah po završetku nadmetanja.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.