Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu Područnog carinskog ureda Rijeka: – Inox stupići s nosačima za staklenu ogradu

Slika /6919/INOX-slika.jpg
1. REDNI BROJ I GODINA OGLAŠENOG POSTUPKA: 

PCU Rijeka - 7/2019.      II. prodaja
Referentni broj:415-01/17-02/644
 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE RAZNE ROBE:

Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 03. rujna 2019. u 9:00 sati do 13. rujna 2019. godine u 9:00 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 13. rujna 2019. godine u 09:15 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, prvi kat, soba 8.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
3. VRSTA ROBE IZLOŽENE ZA JAVNU PRODAJU:

LOT 1: Inox stupići sa nosačima za staklenu ogradu (13 komada)
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave ukoliko je to potrebno.
Prikupljanje ponuda provodi se za kompletni LOT 1: (13 komada).
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu na tel. 051/525-134, 051/525-157.
 
4. IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA PRVU JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:

Početna cijena za predmetnu robu iznosi 8.190,00 HRK, jamčevina iznosi 819,00 HRK, što iznosi 10% od početne prodajne cijene.
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun Područnog carinskog ureda Rijeka: HR 93 100 1005 178 4500 191, model HR11, poziv na broj 60003-7277-00030417.
U cijenu je uključena carina od 0% i PDV od 25%
 
5. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečačenim omotnicama s napomenom:
 
“Ne otvaraj - javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj: “7/2019”,  (inox stupići), referentni broj:415-01/17-02/644
na adresu Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka ili na  obrascu ponude koja se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 29, treći kat, tel. 051/525-134, ili na mail: sandra.cace@carina.hr, ili na goran.ivanis@carina.hr

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
 1. O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime I prezime te telefonski broj ovlaštene osobe,
 2. Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
 3. O robi za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene
 5. O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
 6. Popis priloga uz ponudu
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 1. Preslika identifikacijske isprave
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa
 
Rok za podnošenje ponuda je 13.09.2019. u 09:00 sati.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. 
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obaviještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.