Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda, za robu PCU Split – 2. krug – osobno vozilo ŠKODA OCTAVIA

Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Split ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za osobno vozilo ŠKODA OCTAVIA (domaća roba)
 
1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
   
      415-01/20-02/476
 
2MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 07. siječnja 2021. godine do 15. siječnja 2021. godine u 1000 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Split 15. siječnja 2021. godine u 1015 sati, Kopilica 47a,  21000 Split.
Rezultat prikupljanja javnih ponuda biti će objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
3. VRSTA ROBE  IZLOŽENE NA JAVNU PRODAJU, POČETNE CIJENE I JAMČEVINE
  • Roba se nalazi u Splitu, Kopilica 47a
 
-Osobno vozilo ŠKODA OCTAVIA, broj šasije TMBCS21Z782155032, vrsta motora: diesel, godina proizvodnje 2008., država pripadnosti Hrvatska.
 
Početna cijena: 23.707,00 HRK
Jamčevina: 10 %   2.370,70 HRK
 
 
Jamčevina se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Split, broj IBAN HR541001005 1784500214 model HR11 uz poziv na broj 80004-7102-00047620 (za pravne osobe) i broj 80004-7153-00047620 (za fizičke osobe).
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se po modelu „viđeno kupljeno, bez garancije“.
Razgledavanje robe moguće uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 021 316 145, Područni carinski ured Split, Odjel prodaje robe, Kopilica 47a, Split.
 
4. UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
 
Ponude mogu  podnijeti pravne i fizičke osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda  415-01/20-02/476, na adresu Područni carinski ured Split, Kopilica 47a, 21000 Split.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe)
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
-Visinu ponuđene cijene
-O broju računa za potrebe povrata iznosa jamčevine
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
-Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa
Rok za podnošenje ponuda je 15. siječnja 2021. u 10:00 sati.
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj kao kupac obavještava se bez odlaganja pisanim putem osim ako je bio prisutan javnoj objavi odabira najbolje ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.