Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za I. javnu prodaju, za robu Područnog carinskog ured Osijek-vozila za dijelove

 • Slika /8204/1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
 
415-01/19-02/861
 
2MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponudaodržati će se od 16. do20. prosinca 2019. godine u 10.00 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 23. prosinca 2019.g. u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, u 10.15 sati, Cara Hadrijana 11,  31000 Osijek. Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda biti će 23. prosinca 2019. g. na oglasnoj pločiPCU Osijek u 1300 sati.

PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

3. VRSTA ROBE IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNE PRODAJNE CIJENE, JAMČEVINE    DOMAĆA ROBA – vozila za dijelove (mjesto vozila PCU Osijek)
 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
Osobno  vozilo : VW Polo Basic 1,4
 • Godina prve registracije: 2001
 • Godina proizvodnje : 2001
 • Broj šasije: WVWZZZ6KZ1R541627
 
400,00 kn 4.000,00 kn
Osobno  vozilo : VW Polo Basic 1,4
 • Godina prve registracije: 2001
 • Godina proizvodnje : 2001
 • Broj šasije: WVWZZZ6KZ1R541372
 
350,00 kn 3.500,00 kn
Osobno vozilo : VW Polo Basic 1,4
 • Godina prve registracije: 2001
 • Godina proizvodnje : 2001
 • Broj šasije: WVWZZZ6KZ1R541612
350,00 kn 3.500,,00 kn
Osobno  vozilo : VW Polo Basic 1,4
 • Godina prve registracije: 2001
 • Godina proizvodnje: 2001
 • Broj šasije: WVWZZZ6KZ1R541614
 
300,00 kn 3.000,00 kn
Osobno vozilo : Polo Basic 1,4
 • Godina prve registracije: 1999
 • Godina proizvodnje : 1999
 • Broj šasije: WVWZZZ6KZ1R541372
350,00 kn 3.500,,00 kn
Osobno vozilo : Polo Basic 1,4
 • Godina prve registracije: 2001
 • Godina proizvodnje : 2001
 • Broj šasije: WVWZZZ6KZ1R541796
350,00 kn 3.500,00 kn
Kombi vozilo : VW Transporter, 2,5 TDI
 • Godina prve registracije: 2008
 • Godina proizvodnje : 2008
 • Broj šasije: WVW2ZZZ2HZHBO79195
1.000,00 kn 10.000,,00 kn
 
UKUPNA POČETNA CIJENA: 31.000,00 kn za 7 izloženih vozila
JAMČEVINA:  10% od ukupne početne cijene, odnosno 3.100,00 kn
NAPOMENA: vozila od rednog broja 1 do 7 prodaju se kao jedna cjelina.
Jamčevina za izložena vozila u iznosu od 10% od ukupne početne  vrijednosti za  7 izloženih vozila bez davanja se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj računa primatelja HR7610010051784500206, s pozivom na broj model HR11 70009-7102-00086119 ili uplatom gotovine na blagajni Područnog carinskog ureda Osijek, Cara Hadrijana 11, Osijek 20. prosinca 2019 do 10,00 sati.
Razgledavanje vozila moguće je od 16. do  20. prosinca 2019. godine od 9.00 – 11.00 sati uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031-587-118 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilima.

4. UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su priložili potrebne preslike dokumentacije.  
Napomena: Kada se upisuje ponuda  - ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.

5. POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za I javnu prodaju vozila za dijelove“ na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana br.11, 31000 Osijek.
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj
    ovlaštene osobe)
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke
6. broj računa ponuditelja za povrat jamčevine
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki
5.preslik uplate jamčevine
 
Rok za podnošenje ponuda je 20. prosinca 2019.g. do 10.00 sati.
 
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.
 Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.