Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za I javnu prodaju 206 boca fluoriranog plina u PCU Osijek

  • Slika
  • Slika
  • Slika
Povjerenstvo za oduzetu i ustupljenu robu Područnog carinskog ureda Osijek ovim putem poziva zainteresirana trgovačka društva  na I javnu prodaju prikupljanjem pisanih ponuda za plin u bocama.
 
1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA I JAVNU PRODAJU
   
      415-01/21-02/168
 
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Prikupljanje pisanih ponuda izvršiti će se od 19. do 23. travnja 2021. godine do 1000 sati. Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek dana 23. travnja 2021. godine u 1015 sati, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.  
 
3. VRSTA, CIJENA ROBE I OBAVIJEST O JAMČEVINI ZA ROBU IZLOŽENU ZA I JAVNU PRODAJU
 
206 boca fluoriranog plina, ukupne težine 2.327,70 kg, odnosno 110 komada boca sa plinom 134 A, 31 komad boca plina 410 a, 60 komada boca plina 404 A, 2 komada boca plina 407 C  i 3 komada boca plina R32 ukupne vrijednosti u iznosu od 49.440,00 kn odnosno u iznosu od 240,00 kn pojedinačno po boci plina.
Fluorirani plin smješten je u prostorima PCU Osijek, na adresi u Osijeku, Cara Hadrijana 11.
 
Razgledavanje robe moguće je od 19. do 23. travnja 2021. godine od 9,00 do 10,00 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031/593-100 i 031/587-118 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe, Cara Hadrijana 11, Osijek.   
 
NAPOMENA: jamčevina u iznosu od 10% početne vrijednosti robe se uplaćuje na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek na broj HR11 -70009-7102-00016821 do 23. travnja 2021. godine u 10,00 sati.
 
Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.
 
Ukoliko kupac namjerava plin stavljati na tržište EU, isti mora biti registriran u nacionalne registre te F-gas registar koji vodi Europska komisija na DG Clima Portalu te također mora imati autorizaciju i kvotu za plinove.
 
Kako plinu u jednokratnim bocama nije dopušten u EU, kupac je u slučaju puštanja u slobodan promet u EU, dužan pretočiti plin u boce s povratnim ventilom, na vlastiti teret.
 
Uvozna carinska davanja na rashladne plinove iznosi za R 134 A i R 32 5,5 %, a za R 404,406,407 i 410 iznosi 6,5% uz 25% PDV-a.
 
U slučaju izvoza za treće zemlje za plinove kupljene na javnoj prodaji ne plaćaju se uvozna davanja i kvota nije potrebna, već samo upis u hrvatske nacionalne registre pravnih osoba koje se bave uvozom/izvozom/prometom HFC plinovima koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. U navedenom slučaju kupac je dužan podnijeti deklaraciju za ponovni izvoz.
 
4. UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj- za javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za I javnu prodaju 415-01/21-02/170“ na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek.

Ponude mogu  podnijeti pravne osobe.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, ili elektronski.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
-O podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe)
-Oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
-Visinu ponuđene cijene
-Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi

Uz ponudu moraju biti priložene:
-Preslika identifikacijske isprave
-Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
-Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa
-Dokaz o ispunjavanju svih uvjeta iz točke 3.

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je ranije pristigla.