Zapisnik o provedenoj VII. javnoj prodaji prikupljanjem pisanih ponuda-CITROEN C5

Povjerenstvo za preuzimanje, smještaj, čuvanje, prodaju, besplatnu dodjelu i uništavanje oduzetih predmeta imenovano od Područnog carinskog ureda Split, Rješenjem KLASA: 406-01/15-01/107, URBROJ: 513-02-8009/23-21-14 dana 01. veljače 2022. godine u sastavu: Ante Gugić, predsjednik, Željko Roso, član i Ivana Dolić Čović, član, temeljem članka 30. stavak 6. Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (Narodne novine, broj: 100/16), donosi slijedeći:
 
 
 
Redni broj: Predmet prodaje: Količina (kom) Početna vrijednost:
 
1.
 
CITROEN C5 2,0 HDI
 
1
 
3.000,00 kn + davanja
 
 
Dana 09.kolovoza 2022. godine u 09:15 sati Povjerenstvo je pristupilo javnom otvaranju i čitanju pristiglih ponuda za VII javnu prodaju robe prikupljanjem pisanih ponuda.
 
Temeljem oglasa obavljenog dana 02.kolovoza 2022. godine, zaprimljena je jedna ponuda. Ponuda je  podnijeta unutar oglasom predviđenog roka te ista sadržava sve podatke navedene u oglasu a  propisane člankom 27. Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom. Ponude su podnijeli, redoslijedom podnošenja, sljedeći ponuđači:
 
Redni broj: Ponuđač: Ponuđena cijena:
 
1.
VU PROMET d.o.o.,
M.HABEREA 12
10000 ZAGREB
OIB: 41078691127
 
3.150,00 kn
 
2.
ROBERT FERENČIĆ
NOVIGRADSKA 20
48326 VIRJE
OIB: 98368396346
 
3.333,30 kn
 
 
U postupku javnog otvaranja ponuditelji nisu prisustvovali javnom otvaranju pisanih ponuda.
 
Predmet prodaje prodan je ponuđaču koji je ponudio najveći iznos:
Kupac Ponuđena cijena
ROBERT FERENČIĆ
NOVIGRADSKA 20
48326 VIRJE
OIB: 98368396346
 
3.333,30 kn
 
      
Kupac se obvezuje da u roku od tri dana od dana primitka ovog zapisnika, uplati kupoprodajni iznos od ukupno 4.583,29 kn, od čega na ime:
 
                 - vrijednost robe (domaća roba)..........     3.333,30 kn
                 - carina ukupno ……………………….         333,33 kn
                 - PDV ukupno    ……………………….        916,66 kn
                 ------------------------------------------------------------------------
                   UKUPNO:                                               4.583,29 kn
 
Navedeni iznos kupac treba uplatiti u korist Područnog carinskog ureda Split broj HR5410010051784500214, uz poziv na broj HR11 80004-7153-00088022.
 
Uplaćena jamčevina, u nominalnom iznosu, obračunava se pri uplati gore navedenog iznosa.
 
Ukoliko kupac iz bilo kojeg razloga u navedenom roku ne uplati na propisani račun cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom, gubi status kupca i pravo na povrat jamčevine, te se smatra da je isti odustao od kupnje
                                                                                            
Prigovor podnio: Odluka povjerenstva:
 
-
 
-
 
 
Zapisnik o javnoj prodaji robe provedbom postupka neposredne pogodbe bit će, sukladno članku 30. stavak 8.  Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom, bez odlaganja objavljen na mrežnim stranicama Carinske uprave.
 
Članovi povjerenstva utvrđuju da je javna prodaja prikupljanjem pisanih ponuda provedena dana 09. kolovoza 2022. godine, uspjela.
 
 
POVJERENSTVO:
 
Ante Gugić              
 
Željko Roso 
 
Ivana Dolić Čović