Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda na neposrednu pogodbu za „raznu robu“ Područnog carinskog ured Zagreb

  • Slika
  • Slika
Povjerenstvo za preuzimanju, smještaj, čuvanje, procjenu vrijednosti, prodaju, besplatnu dodjelu i uništavanje oduzetih predmeta  Područnog carinskog ureda Zagreb sukladno Pravilniku o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo RH (NN 38/14 i 60/14) ovim putem poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe za dostavom pisanih ponuda za sljedeću domaću robu.

1.REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
415-01/20-02/239

2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
Prikupljanje pisanih ponuda za neposrednu pogodbu provoditi će se  od 24. lipnja do 03. srpnja 2020. godine do 920 sati. Čitanje pristiglih ponuda za prodaju izvršiti će se u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, u 0930 sati. Objava rezultata prikupljanja ponuda biti će 03. srpnja 2020. godine na oglasnoj ploči  P.C.U. Zagreb u 1100 sati.
PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU  I PROCIJENJENA VRIJEDNOST
DOMAĆA ROBA – NEPOSREDNA POGODBA
 
Naziv robe Procijenjena vrijednost (kn)
R. BR. 1; VLAŽNE MARAMICE BIBO 16.500,00
R. BR. 2; RABLJENE VAGE 250,00
R. BR. 3; RABLJENA KOMPRESORSKA STANICA 25.000,00
R. BR. 4; RABLJENE ELEKTRIČNE BRUSILICE ZA NOŽEVE, ELEKTROMOTOR, RABLJENO BROJILO EL. ENERGIJE  850,00
R. BR. 5; RABLJENA LINIJA ZA PAKIRANJE I PRIBOR   15.000,00
R. BR. 6; RABLJENA PLINSKA GRIJALICA SA BOCOM 1.000,00
R. BR. 7; KARTONSKE KUTIJE (velike i male)  4.600,00

Kod NEPOSREDNE POGODBE ponuda ne smije biti manja od 50%  procijenjene vrijednosti i nije potrebna uplata jamčevine.

Prikupljanje pisanih ponuda, provodi se po modelu ,viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.

Razgledavanje robe moguće je u srijedu 01. srpnja 2020. godine u vremenu od 10-11  sati u carinskom skladištu Jankomir uz obveznu prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji  01 6511-592 i 01 6511-591 Područni carinski ured  Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11,  10000 Zagreb.

 4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda  mogu sudjelovati PRAVNE OSOBE, a FIZIČKE OSOBE za robu koja je primjerena količinama za osobnu uporabu i to: red br. 2, red. br. 4,  i red. br. 6.

5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda za neposrednu pogodbu roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom  “Ne otvaraj - za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda    415-01/20-02/239  na adresu Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Ave. Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb,  a može se i osobno predati u pisarnicu najkasnije do 03. srpnja 2020. godine do 0920 sati

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
3. roba za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2.punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. izvod iz sudskog  registra tvrtki
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Zagreb.
Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.