Javni poziv za II. neposrednu pogodbu za vozilo Područnog carinskog ureda Osijek - CHRYSLER VOYAGER, 19.09. – 27.09.2019.

  • Slika /6953/chrysler.jpg
  • Slika
  • Slika
1.  REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU

        415-01/19-02/68
 
2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE

U postupku provođenja neposredne pogodbe, prikupljanje pisanih ponuda održat će se od 19. do 27. rujna 2019. u 10.00 sati.
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 27. rujna 2019. u prostorijama Područnog carinskog ureda Osijek, u 10.15 sati, Cara Hadrijana 11,  31000 Osijek.
Objava rezultata prikupljanja javnih ponuda bit će 27. rujna 2019. na oglasnoj ploči  PCU Osijek u 1200 sati.
 
                                                       PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA NEPOSREDNU POGODBU II. PROCIJENJENA VRIJEDNOST
                                      DOMAĆA ROBA – vozilo za registraciju ili dijelove
                                                         (mjesto vozila-PCU Osijek)
 
Naziv robe Jamčevina Početna cijena
     
Osobno vozilo : Chrysler Voyager EXES CRD A, dizel
  • 2776 ccm / 110 kW
  • Godina proizvodnje : 2007.
  • Broj šasije: 1A8GHBB3547Y575720  
  • Vozilo domaćih reg. oznaka- Velika Britanija
 
 
  25.000,00 kn
 
 
 
 
 
 
 
 
     Napomena: Na vozilo se obračunava poseban porez na motorna vozila - ukoliko se kupuje za registraciju.
                          
   U slučajevima neposredne pogodbe ponuda ne smije biti manja od 50% procijenjene vrijednosti i nije potrebna uplata jamčevine.
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se po modelu „viđeno kupljeno, bez garancija“ uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.

Razgledavanje vozila moguće je od 19. do 26. rujna 2019. godine od 9.00 – 10.00 sati uz prethodnu najavu  na telefon za informacije o javnoj prodaji  tel: 031/587-118 Područni carinski ured Osijek, Odjel za prodaju robe,  Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu.
 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su  ispunili obrazac javne ponude  kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije. 
 
5.  POSTUPAK  PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za II. neposrednu pogodbu KLASA: 415-01/19-02/68“ na adresu Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana br.11, 31000 Osijek.
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj
    ovlaštene osobe),
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba,
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene,
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i  otisak pečata tvrtke,
6. ponuda mora sadržavati podatak kupuje li se vozilo za registraciju ili za dijelove.
 
Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave,
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izvod iz sudskog  registra tvrtki.
 
Rok za podnošenje ponuda je 26. rujna 2019. godine do 10,00 sati.
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka.
Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
 
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate objavljuje  na  oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Osijek.

Ponuda koja ne sadrži sve podatke  neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.

U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.