III. Usmena javna dražba za „raznu robu“ Područnog carinskog ureda Zagreb, 26.11.2021.


1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU
 
    415-01/21-02/169
    415-01/21-02/218


 

2.   MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
 
Usmena javna dražba održat će se dana 26. studenog 2021. godine  u 1000 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb, soba 211, drugi kat, Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb.
 
 
 3.  VRSTA ROBE  IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU, POČETNA PRODAJNA CIJENA, JAMČEVINA, TE STOPA CARINE KOJA SE PLAĆA I UKUPNA CIJENA S DAVANJIMA U KUNAMA
 
 
                                                            STRANA ROBA – III. USMENA JAVNA DRAŽBA

 
Naziv robe: TBR Početna cijena (kn) Jamčevina (kn) % UKUPNO
R.BR.1 Dijelovi za brodove 8901109000 5.000,00 500,00 1,7 6.356,25
R.BR. 2 Dijelovi hidrauličnih pumpi 8413910090 1.000,00 100,00 1,7 1.271,25
R.BR.3 Auto dijelovi i dijelovi strojeva 8708211000 800,00      80,00 3 1.030,00
 
 
 
 
 
 
 
Prodaja se vrši po modelu, viđeno kupljeno, bez garancije, uz obvezu da kupac ishodi potrebne dozvole
 i druge isprave.
 
Za sudjelovanje na dražbi ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu (10 % početne prodajne cijene).
 
Jamčevina se može uplatiti na evidentni račun Područnog carinskog ureda Zagreb IBAN HR1810010051784500183 model HR11  uz poziv na broj:

- za redni broj 1: 30007-7277-00016921
- za redni broj 2 i 3: 30007-7277-00021821 
 
Roba navedena pod rednim brojem 2 nalazi se u carinskom skladištu Žitnjak, dok se ostala roba nalazi u carinskom skladištu Jankomir, gdje se ista može razgledati u 22. studenog 2021. godine u vremenu od 0830-0900 sati uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji tel: 01 6511 592 i 01 6511 591 Područni carinski ured Zagreb, Odjel za prodaju robe,  Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb.

 
4.  UVJETI SUDJELOVANJA  NA USMENOJ JAVNOJ DRAŽBI

Prijavu za sudjelovanje na usmenoj dražbi  mogu podnijeti PRAVNE OSOBE, a FIZIČKE OSOBE za redni broj 1.
 
Prije početka usmene javne dražbe ponuditelj Povjerenstvu Područnog carinskog ureda Zagreb prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa i to:
  1. presliku identifikacijske isprave,
  2. punomoć za zastupanje, ukoliko sudjeluje ovlašteni opunomoćenik,
  3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine i
  4. izvod iz sudskog registra tvrtki,
  5. broj računa za potrebe povrata jamčevine.
 
Za potrebe provedbe dražbe Povjerenstvo sastavlja popis osoba koje su ispunile uvjete da sudjeluju kao ponuditelji.
 
Na početku dražbe predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne ponuditelje o postupku  nadmetanja, određuje minimalno dizanje cijene nakon čega  otvara sam  postupak  usmenog nadmetanja.
 
U provođenju dražbe roba se prodaje ponuditelju koji je nakon trećeg usmenog javnog poziva na davanje ponude ponudio viši iznos od početne prodajne cijene, odnosno najvišu zadnju ponuđenu cijenu.
 
O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi Povjerenstva te u slučaju da je dražba uspjela i kupac kao i osoba koja je tijekom dražbe izjavljivala prigovor.
 
Zapisnik se objavljuje na mrežnim stranica Carinske uprave.
 
Kupac je dužan u roku od tri dana od završetka dražbe uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena), kao i davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet.
U protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.