III. Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za robu iz Područnog carinskog ureda Rijeka – NaCl kuhinjska sol 3.200 kg u 128 vreća od 25 kg

 • Slika /9265/sol1.jpg
 • Slika

1. REDNI BROJ I GODINA POD KOJIM JE OGLAŠENO PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA U PODRUČNOM CARINSKOM UREDU RIJEKA:
 
     III. prodaja broj: 19/2020
     Referentni broj: 413-01/19-12/22
 
 
2.  PREDMET PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA:
 
     Kuhinjska sol (NaCl) iz Kine – sitna 3.200 kg / 128 vreća po 25 kg:
 
 • Zajedno sa svim davanjima =937,35 HRK
 
3.200 kg kuhinjske soli pohranjeno je u 128 vreća od 25 kg i 128 valjkastih kartonskih kutija visine 45 cm i promjera 35 cm, a roba je  smještena u skladištu na kontejnerskom terminalu Brajdica, Rijeka.
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” bez garancije uz obvezu kupca isprave za daljnje postupanje s robom ukoliko je to potrebno.
Roba se može pogledati uz prethodnu najavu Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka na tel. 051/525-134, u radnim danima od 07.30 do 15.30 sati.
 
 
3.  IZNOS POČETNE PRODAJNE CIJENE ZA JAVNU PRODAJU PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA I VISINA JAMČEVINE:
 
Početna cijena iznosi =937,35 HRK:
 
U početnoj cijeni uračunata su sva davanja; 2,6%/1 t carine i PDV od 25%
 
 
4. PODNOŠENJE PONUDA:
 
Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne cijene.
 
 
5. VISINA I NAČIN POLAGANJA JAMČEVINE
 
Jamčevina iznosi: =93,74 HRK,
 
Uplata jamčevine vrši se na evidentni račun:
Ministarstva financija, Područnog carinskog ureda Rijeka
IBAN: HR 9310010051784500191,
Model: HR11 ili HR99
Poziv na broj fizičke osobe: 60003-7170-00001920
Poziv na broj pravne osobe: 60003-7129-00001920
 
 
6. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDANJE ROBE
 
Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
7. ADRESA ZA DAVANJE PONUDE:
 
Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9,
51000 Rijeka
Ne otvaraj – javna prodaja br. 19/2020 sol”
 
 
9. UPUTA O NAČINU PODNOŠENJA PONUDE:
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama preporučeno poštom ili dostavom na navedenu adresu, na obrascu ponude koji se može dobiti u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
Ponuda mora sadržavati:
 
 1. Podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe),
 2. Oznaku identifikacijske isprave, 
 3. Naziv robe za koju se daje ponuda,
 4. Visinu ponuđene cijene,
 5. IBAN računa za povrat jamčevine,
 6. U ponudi navesti popis priloga,
 7. Potpis ponuditelja i otisak pečata, ako se radi o pravnoj osobi .
 
 
Uz ponudu moraju biti priložene:
 
 1. Preslika identifikacijske isprave,
 2. Punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 4. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.
 
 
10. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE 1. ožujka 2021. u 09:00 sati.
 
Prikupljanje pisanih ponuda vršit će se u vremenu od 16. veljače do 1. ožujka 2021. godine u 9:00 sati.
 
 
11. MJESTO, DATUM I SAT JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Čitanje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti dana 1. ožujka 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Područnog carinskog ureda Rijeka, drugi kat, soba 13.  Riva Boduli 9, 51000 Rijeka.
 
 
12. MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA PONUDITELJA KOD JAVNOG OTVARANJA PONUDA
 
Ponuditelj može nazočiti otvaranju ponuda te jedino na taj način može podnijeti prigovor na provođenje postupka javne prodaje.
 
 
13. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Povjerenstvo za provedbu postupaka javne prodaje robe vrši odabir ponuda imeđu ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, a odluka se unosi u Zapisnik. Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima navedenih najviših ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.
 
 
14. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem obavještava kupca.
Nazočnim ponuditeljima se pisano izvješće ne dostavlja.
 
Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude.
 
 
15. ROK I NAČIN PLAĆANJA TE UVJETI PREUZIMANJA ROBE
 
Kupac je dužan u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti odnosno od javne objave uplatiti iznos kupovine (ostvarene prodajne cijene).
 
Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati ostatka iznosa do iznosa ostvarene prodajne cijene.
 
Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se jamčevina najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja postupka prodaje.
Jamčevina se ne vraća ponuditeljima koji su odustali od ponude prije zaključenja postupka prodaje.
 
 
16. OSTALI PODACI ZA PROVEDBU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno – kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka, bez garancije uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave, ukoliko je to potrebno.
 
 
17. INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU PISANIH PONUDA
 
Obrazac ponude možete peuzeti uz oglas ili ga zatražite u Odjelu za prodaju robe Područnog carinskog ureda Rijeka, soba 13, drugi kat, tel. 051/525-134, ili traženjem na e- mail:  
O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi Zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja te rezultate javnih ponuda objavljuje na oglasnoj ploči Područnog carinskog ureda Rijeka odmah po završetku nadmetanja.
 
Ponude Povjerenstvo evidentira prema redoslijedu zaprimanja na način da se u Zapisnik naznačuje:
 • Redni broj, naziv ponuditelja te visinu ponuđene cijene
 
Ponude se do otvaranja pohranjuju prema Uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.